BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Ogłoszenie nr 500002638-N-2017 z dnia 07-07-2017 r.
Słupsk: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 37-38 w Słupsku

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4. 76-200 Słupsk, działające w imieniu Miasta Słupska jako Zarządca nieruchomości komunalnych

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, Krajowy numer identyfikacyjny 77128515500000, ul. ul. Tuwima  4, 76200   Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 842 82 93, e-mail zamowienia.publiczne@pgm.slupsk.pl; maciej.lesniak@pgm.slupsk.pl, faks 59 842 80 48.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pgm.slupsk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 37-38 w Słupsku
Numer referencyjny  1/WR/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
1
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
1

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Słupsku wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 37 -38 w Słupsku Wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku komunalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Długiej 37 i 38 w Słupsku na działkach nr 109 i 108 obręb Słupsk 0013, w zakresie obejmującym: - docieplenie ścian zewnętrznych, - wymianę stolarki okiennej na PCV w całości budynku ( w lokalach i częściach wspólnych), - wymiana drzwi zewnętrznych ( drzwi wejściowych do budynku), - likwidacja pęknięć przez wzmocnienie ścian ( wg. rysunku), - czyszczenie i odgrzybienie ścian zewnętrznych - wymiana obróbek blacharskich na elewacji, - wykonanie izolacji termicznej i przeciw wodnej ścian fundamentowych. 3. Opisane w projektach budowlanych i przedmiarze robót znaki towarowe i technologie: Zamawiający wyraża zgodę na użycie produktów, materiałów i technologii równoważnych, z uwzględnieniem warunku, że Wykonawca wystąpi z wnioskiem o akceptację rozwiązań równoważnych w terminie 5 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Wniosek Wykonawcy winien opisywać proponowaną metodę lub materiał równoważny z wykazaniem właściwości, norm i technologii proponowanego produktu, materiału czy technologii. Zamawiający w terminie 2 dni od dnia otrzymania wniosku udzieli odpowiedzi Wykonawcy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wzór umowy stanowiące załączniki do zaproszenia. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych o których mowa w art. 67 ustawy Pzp. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 11. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 12. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, w całości bądź części, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) zakresu zamówienia jaki zamierza powierzyć podwykonawcy, wraz z podaniem przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. W przypadku nie wskazania w formularzu ofertowym zakresu zamówienia, który ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście. 13. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności polegających na wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, którzy będą brać udział przy realizacji zamówienia. 14. Wraz z zaproszeniem do negocjacji Zamawiający przekazuje dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania, w tym: 1) projekt budowlany stanowiący Załącznik nr 1 do zaproszenia, 2) przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 2 do zaproszenia, 3) wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do zaproszenia. II. Wspólny słownik zamówień CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45320000-6 Roboty izolacyjne 45410000-4 Tynkowanie 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45442110-1 Malowanie budynków
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45320000-6,
45410000-4,
45420000-7,
45442110-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 402515.42
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: spełniona została przesłanka określona art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczna: W ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu nr 7/DPZ/RB/2017 na część nr 1, której przedmiotem zamówienia była termomodernizacja budynku przy ul. Długiej 37-38 w Słupsku, nie została złożona żadna oferta. Zamawiający z uwagi na zapisy w planie budżetu musi w tym roku zrealizować plan rzeczowy. Z uwagi, iż przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w których zakres wchodzą prace zewnętrzne, dla powodzenia inwestycji ważnym jest termin jego realizacji. Zamawiający zrezygnował z przeprowadzenia ponownego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego gdyż obawiał się iż długotrwała procedura przetargowa może nie przynieść rozstrzygnięcia do końca miesiąca sierpnia, co spowoduje nierealność wykonania w roku bieżącym robót budowlanych.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Termomodernizacja budynku mieszkalnego Długa 37-38 w Słupsku

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
VEBEX Piotr Kozdrowski,  p.kozdrowski@wp.pl,  ul. Wesołowskiego 23,  76-200,  Słupsk,  kraj/woj. pomorskie

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Junak
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2017-07-07, godz. 10:14)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2017-07-07, godz. 10:12)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 500002638.pdf204,90 kB
Ogłoszenie nr 111646 o udzieleniu zamówienia.pdf286,32 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1524394