Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

nr spr. 38/DPZ/U2011 __________________________________________________________________________________________________________ Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ __________________________________________________________________________________________________________ Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: __________________________________________________________________________________________________________ Usługi zimowego utrzymania terenów zewnętrznych oraz utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku z podziałem na 7 części ____________________________________________________________________________________________________ Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4, 76 – 200 Słupsk - Zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą informuje, że dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie załączników nr 1.1 do 1.7 SIWZ – pt. „Formularz cenowy” dla poszczególnych części zamówienia, oraz w zakresie modyfikacji załącznika nr 3 do SIWZ pt. „Wykaz usług”. W załącznikach nr 1.1 do 1.7 w kolumnie 7 błędnie została podana ilość miesięcy realizacji umowy, zamiast prawidłowej ilości 6 miesięcy błędnie podano liczbę 12 miesięcy. W związku z powyższym Zamawiający anuluje w całości w/w załączniki i w celu wyeliminowania ewentualnych pomyłek wprowadza nowe skorygowane załączniki od nr 1.1 do nr 1.7 pt. „Formularz cenowy z dopiskiem „modyfikacja” . Podobnie modyfikuje się załącznik nr 3 SIWZ pt. „Wykaz usług” w którym tabeli w kolumnie 3 skreśla się zapis zawarty w nawiasie o treści: „(należy również wyszczególnić ilość budynków i mieszkań)” . W związku z powyższym zamawiający wprowadza nowy zmodyfikowany załącznik nr 3 pt. „Wykaz usług” z dopiskiem „modyfikacja” . Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są obowiązujące dla wszystkich wykonawców. Dokonane zmiany SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu w związku z czym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ.pdf523,99 kB
Załączniki nr 1.1. - 1.7 SIWZ - wzory formularzy cenowych_modyfikacja..pdf137,71 kB
Załacznik nr 3 do SIWZ_Formularz_Wykaz usług_modyfikacja.pdf76,55 kB
Załączniki nr 1.1. - 1.7 SIWZ - wzory formularzy cenowych_Modyfikacja.doc181,00 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-11-23, godz. 16:08)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-12-01, godz. 09:18)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626767