Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                                  Słupsk, dn. 9.05.2017r.
Nr Sprawy 11/DPZ/U/5/2017

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

„Usługi utrzymania czystości i porządku na terenie i w nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku.”

1. Zamawiający: Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4, 76 – 200 Słupsk, na podstawie umowy o zarządzanie.
2. Określenie przedmiotu zamówienia: usługi utrzymania czystości i porządku na terenie i w nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku.
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia 1.06.2017 do dnia 28.02.2019r.
4. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 18.05.2017r., o godz. 7:10
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta - Konkurs na usługi utrzymania czystości i porządku na terenie i w nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku "
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1.
5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.05.2017r. o godz. 7:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:
najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz usług
6) Wykaz narzędzi
7) Wzór umowy


                                                                            Podpisał:

                                                                        PREZES ZARZĄDU

                                                                             EWA WACH

                                                                              Słupsk dn. 2017-05-11

DO WYKONAWCÓW

Zamawiający:
Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku  ul. Tuwima 4, 76 – 200 Słupsk, na podstawie umowy o zarządzanie. 
http: www.pgm.slupsk.pl
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert o wartości szacunkowej mniejszej niż 30 tys. Euro na „Usługi utrzymania czystości i porządku na terenie i w nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku” - Nr sprawy - 11/DPZ/U/5/2017.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW


Zamawiający informuje, że dokonał następujących zmian w treści dokumentacji postępowania:
1. W Instrukcji dla Oferentów do pkt. II Określenie przedmiotu zamówienia p. pkt. A. Zakres usług utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych w budynku dodaje się „ polimeryzację korytarzy 4 razy w roku (1 raz na kwartał)”
2. W Instrukcji dla Oferentów w pkt. V Warunki udziału w postępowaniu p. pkt. 2) Posiadania zdolności technicznej i zawodowej , otrzymuje brzmienie:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że:
-  w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej jedno  zamówienie polegające na wykonaniu usługi utrzymania porządku i czystości w budynkach użyteczności publicznej trwających min. 12 miesięcy o powierzchni sprzątania nie mniejszej niż 1.000m².
Zamawiający wyjaśnia, iż na potrzeby niniejszego postępowania przez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć budynki o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
W myśl w/w Rozporządzenia budynkiem użyteczności publicznej jest budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
- Wykonawca spełni warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznych, jeżeli wykaże, iż dysponuje co najmniej:
a) 1 maszyną – automatem szorująco –zbierającym do czyszczenia wykładzin zgrzewanych typu tarket
b) 1 maszyną do polerowania wykładzin zgrzewanych typu tarket
c) 1 kosiarkę spalinową
d) 1 podkaszarkę spalinową.

3. We wzorze umowy stanowiącej załącznik do ogłoszenia o zamówieniu zmienia się paragraf 2 pkt. 1 Zakres usług w zakresie utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych w budynku  dodaje się polimeryzacja korytarzy 4 raz w roku (1 raz na kwartał).

 

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
OGŁOSZENIE KONKURS OFERT.pdf654,14 kB
INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW.pdf5 655,49 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc56,00 kB
Załącznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc32,50 kB
Załącznik nr 3 Wzór oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc30,50 kB
Załącznik nr 4 Wykaz usług.doc36,00 kB
Załącznik nr 5 Wykaz narzędzi.docx18,31 kB
Załącznik nr 6 - wzór umowy.doc85,00 kB
Informacja dla wykonawców zmian instrukcji dla oferentów.pdf1 062,86 kB
Instrukcja dla oferentów po zmianie z dnia 11.05.2017r..pdf3 504,69 kB
Załącznik nr 6 - wzór umowy po zmianach z dnia 11-05-2017.doc85,50 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf832,17 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2017-05-09, godz. 11:19)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2017-05-11, godz. 12:41)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2614162