BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                                Słupsk, dn. 09.05.2017r.
Numer sprawy: 10/DPZ/RB/05/2017


                                                    OGŁOSZENIE
                                                  KONKURS OFERT
„Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji oraz remontu dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Starzyńskiego 2A w Słupsku”


1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
roboty budowlane w zakresie termomodernizacji oraz remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Starzyńskiego 2A w Słupsku.
3. Termin wykonania zamówienia: sześć tygodni od dnia podpisania umowy.
4. Termin i miejsce składania ofert: 24.05.2017r., o godz. 07:10.
Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta - Konkurs na wykonanie: „Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji oraz remontu dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Starzyńskiego 2A w Słupsku”.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1.
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.05.2017r. o godz. 07:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Włodarczyk tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz robót
6) Wykaz osób
7) Wzór umowy
8) Przedmiar robót
                                                                                     Podpisał:

                                                                                PREZES ZARZĄDU

                                                                                    EWA WACH

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2017-05-09, godz. 11:04)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2017-05-09, godz. 11:01)
Nazwa plikuRozmiar
OGŁOSZENIE KONKURS OFERT.pdf373,65 kB
INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW.pdf4 823,97 kB
Załącznik nr 1 formularz ofertowy.doc55,00 kB
Załącznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc32,00 kB
Załącznik nr 3 Wzór oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc30,50 kB
Załącznik nr 4 Wykaz robót.docx20,13 kB
Załącznik nr 5 Wykaz osób.odt22,37 kB
Załącznik nr 6 Wzór umowy.docx41,00 kB
Przedmiar robót.pdf3 015,86 kB
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf439,63 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1524375