Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 05.05.2017r.

Numer sprawy: 9/DPZ/RB/5/2017

 

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

„Remont lokali komunalnych, w tym wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania i cieplej wody wraz z projektem budowlanym”

1. Zamawiający: Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku  ul. Tuwima 4,              76 – 200 Słupsk, na podstawie umowy o zarządzanie. 
2. Określenie przedmiotu zamówienia: jest remont 3 lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska. W zakres przedmiotu zamówienia będzie wchodziło wykonanie dokumentacji projektowych umożliwiających Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót budowlanych określonych w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej.
3. Termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2017r.
4. Termin i miejsce składania ofert:
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 23.05.2017r., o godz. 7:20
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
4) „Oferta – Remont lokali komunalnych, w tym wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania i cieplej wody wraz z projektem budowlanym”
5) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
6) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.05.2017r. o godz. 7:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz robót
6) Wykaz osób
7) Wzór umowy

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf455,67 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf3 078,78 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx19,52 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc32,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc31,00 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz robót.docx16,53 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz osób.odt10,23 kB
Załącznik nr 6 Wzór umowy.docx31,86 kB
Przedmiary robót.pdf2 568,18 kB
przedmiar robót - poprawiony.pdf5 164,85 kB
Wyjaśnienia dla Wykonawców.pdf599,08 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf651,74 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Junak
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2017-05-05, godz. 08:18)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2017-05-05, godz. 08:18)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604288