Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 04.05.2017r.

Numer sprawy: 8/DPZ/U/5/2017

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

Konserwacja i nadzór techniczny dźwigów zainstalowanych w nieruchomości  przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku.

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk i Wojewody Pomorskiego, na podstawie odrębnej umowy.
2. Określenie przedmiotu zamówienia: konserwacja i nadzór techniczny dźwigów zainstalowanych w nieruchomości  przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku.
3. Termin wykonania zamówienia: od  dnia 1.06.2017 do dnia 31.05.2019r.
4. Termin i miejsce składania ofert:
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 12.05.2017r., o godz. 7:20
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta - Konkurs na konserwacja i nadzór techniczny dźwigów zainstalowanych w nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku "
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.05.2017r. o godz. 7:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz usług
6) Wzór umowy


 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf366,77 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf2 722,71 kB
Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc55,50 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc30,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.doc31,50 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz usług.doc36,00 kB
Załącznik nr 5 Wzór umowy.odt24,91 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf895,03 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Junak
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2017-05-04, godz. 08:11)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2017-05-04, godz. 08:11)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5242497