Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.bip.pgm.slupsk.pl
________________________________________
Ogłoszenie nr 74940 - 2017 z dnia 2017-04-27 r.
Słupsk: „Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o., ul. Tuwima 4,76-200 Słupsk, Zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, krajowy numer identyfikacyjny 77128515500000, ul. ul. Tuwima  4, 76200   Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 842 82 93, e-mail zamowienia.publiczne@pgm.slupsk.pl; maciej.lesniak@pgm.slupsk.pl, faks 59 842 80 48.
Adres strony internetowej (URL): www.pgm.slupsk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.pgm.slupsk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie, w wersji papierowej, złożone w zamkniętej ofercie
Adres:
PGM Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska”
Numer referencyjny: 4/DPZ/RB/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części maksymalnej liczby części 2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są: remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska. 2. Zakres zamówienia: obejmuje wykonanie kompleksowych remontów 22 lokali komunalnych, w których zakres wchodzi remont instalacji sanitarnych i elektrycznych, roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 3. Zamówienie podzielone jest na 3 części. CZĘŚĆ NR 1: Remont lokali komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupska zarządzanym przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku – „Śródmieście 1” Zamówienie będzie realizowane w lokalach znajdujących się w Słupsku przy ulicach: Długosza 10/1a Zakres prac: rozebranie okładzin z płytek ceramicznych kuchnia i łazienka, zmiana lokalizacji wejścia do pomieszczenia łazienki, wymiana ościeży wejście do pokoju, rozbiórka brodzika i posadzki w łazience, wymiana izolacji termicznych i przeciwwilgociowych w łazience, przestawienie pieca kaflowego, montaż nawiewników higrosterowanych – 2 szt., montaż kratek wentylacyjnych, przebudowa instalacji wod-kan, montaż wodomierza, podłączenie zlewozmywaka , wykonanie podejścia pod pralkę, wymiana instalacji elektrycznej, zakup i montaż grzejników energooszczędnych, wywóz i utylizacja gruzu. Kilińskiego 13/2 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych szt. 2, montaż nawiewników higrosterowanych – 2 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, demontaż okładzin ściennych łazienka, kuchnia, p.pokój, zamurowanie wnęk podokiennych, wymiana zagrzybionych tynków ścian i sufitów, obudowa pionów wod-kan, wykonanie okładzin z płyt karton gips na sufitach , szpachlowanie i malowanie dwukrotne ścian i sufitów, lamperii w łazience i kuchni, montaż kratek wentylacyjnych, demontaż okładzin podłogowych w całym lokalu, montaż nowych okładzin podłogowych cały lokal, wymiana drzwi do lokalu, wymiana drzwi wewnętrznych łazienka, przestawienie pieca – nowe kafle, malowanie rur gazowych, przebudowa instalacji wod-kan, gaz, wymiana urządzeń sanitarnych, zakup kuchni elektrycznej dwupalnikowej, montaż wodomierza, wymiana instalacji elektrycznej , zakup i podłączenie grzejnika energooszczędnego – łazienka. Kilińskiego 46/2 Zakres prac: rozebranie okładzin z płytek ceramicznych w łazience, rozebranie okładzin ścian i sufitów, remont podłogi w łazience, wymiana wkładu szybowego w okiennego, montaż nawiewników higrosterowanych – 4 szt., montaż kratek wentylacyjnych szt 4, przebudowa instalacji wod kan, montaż wodomierzy szt 2, wymiana instalacji elektrycznej, wywóz i utylizacja gruzu. Podgórna 26/12 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych na PCV – 3 szt., montaż nawiewników higrosterowanych – 2 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wybicie otworu drzwiowego, zamurowanie wnęk podokiennych, wymiana zagrzybionych tynków ścian i sufitów, odgrzybienie ścian, obudowa pionu-wod kan, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, montaż kratek wentylacyjnych, rozbiórka warstw podłogowych cały lokal, wykonanie nowych warstw podłogowych, wymiana drzwi do lokalu oraz drzwi do łazienki, montaż instalacji wod-kan, urządzeń sanitarnych, montaż wodomierza, wymiana instalacji elektrycznej, zakup i montaż grzejników i kuchni elektrycznej, wywóz i utylizacja gruzu. Wojska Polskiego 45/3a Zakres prac: montaż nawiewników higrosterowanych – 1 szt. postawienie ścianki działowej z płyt karton-gips, przebudowa instalacji wod-kan, wykonanie podejścia kanalizacyjnego, przebudowa co sieć miejska, montaż wodomierza, wywóz i utylizacja gruzu. Zakres robót budowlanych określa załącznik nr 7.1 do SIWZ- przedmiar robót. CZĘŚĆ NR 2: Remont lokali komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupska zarządzanym przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku – „Niemcewicza” Zamówienie będzie realizowane w lokalach znajdujących się w Słupsku przy ulicach: Niemcewicza 3/7 Zakres prac: demontaż kasetonów styropianowych, zerwanie posadzki z wykładziny PCV w kuchni, zerwanie starych tapet, wymiana drzwi do łazienki, montaż nawiewników higrosterowanych – 2 szt., montaż kratek wentylacyjnych, wymiana wodomierza, baterii umywalkowej i zlewozmywakowej, wymiana pieca gazowego, próba szczelności instalacji gazowej, wywóz i utylizacja gruzu. Niemcewicza 3/8 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych na PCV – 3 szt., montaż nawiewników higrosterowanych – 2 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana drzwi do lokalu, wywóz i utylizacja gruzu. Niemcewicza 21/11 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych na PCV – 4 szt., montaż nawiewników higrosterowanych – 3 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wybicie otworu drzwiowego, zamurowanie wnęk podokiennych, wywóz i utylizacja gruzu. Niemcewicza 24/5 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych na PCV – 2 szt., montaż nawiewników higrosterowanych – 1 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wywóz i utylizacja gruzu. Niemcewicza 24/10 Zakres prac: rozebranie okładzin z płytek ceramicznych w łazience, wymiana częściowa tynków wewnętrznych, demontaż ościeżnic drewnianych, montaż nowych ościeżnic drzwiowych szt 2, rozbiórka posadzki w łazience, wymiana izolacji termicznej i przeciwwilgociowej w łazience, wymiana okien skrzynkowych na PCV – 4 szt., montaż nawiewników higrosterowanych – 2 szt., przebudowa instalacji wod-kan, montaż wodomierza, wykonanie podejścia pod pralkę, wywóz i utylizacja gruzu. Poniatowskiego 41/1 Zakres prac: montaż nawiewników higrosterowanych – 3 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, demontaż okładzin ścian i sufitów w łazience, kuchni i p.pokoju i pokojach, przebudowa ścianki działowej, wymiana zagrzybionych tynków, przestawienie pieca z nowych kafli, szpachlowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów, montaż kratek wentylacyjnych szt.2, rozbiórka warstw podłogowych cały lokal, wykonanie nowych warstw podłogowych, wymiana drzwi do lokalu, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie rur gazowych. Przebudowa instalacji wod-kan, wymiana urządzeń sanitarnych, zakup kuchenki elektrycznej 2-palnikowej, montaż wodomierza, podłączenie bojlera montaż grzejnik…ów, wymiana instalacji elektrycznej, wywóz i utylizacja gruzu. Poniatowskiego 41/2a Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych na PCV – 2 szt., montaż nawiewników higrosterowanych – 1 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, rozbiórka ścianki działowej, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, remont pieca kaflowego, wyrównanie podłóg płytą OSB, wymiana wykładziny PCV, wymiana drzwi wejściowych, remont wc na klatce schodowej, montaż kratki wentylacyjnej, przebudowa instalacji wod-kan, wymiana zlewozmywaka, zakup kuchenki elektrycznej 2-palnikowej, montaż wodomierza, montaż i zakup podgrzewacza wody, wymiana instalacji elektrycznej, wywóz i utylizacja gruzu. Zakres robót budowlanych określa załącznik nr 7.2 do SIWZ- przedmiar robót. CZĘŚĆ NR 3: Remont lokali komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupska zarządzanym przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku – „Słowińskie” Zamówienie będzie realizowane w lokalach znajdujących się w Słupsku przy ulicach: Bałtycka 30/5 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych na PCV – 4 szt., montaż nawiewników higrosterowanych – 3 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wybicie otworu drzwiowego, wykonanie łazienki, zamurowanie wnęk podokiennych, wywóz i utylizacja gruzu. Chopina 18B/12 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych szt. 3, montaż nawiewników higrosterowanych – 3 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wybicie otworu drzwiowego, zamurowanie wnęk podokiennych, wymiana tynków wewnętrznych w pom łazienki, zamurowanie otworu drzwiowego, obudowa pionu wod-kan, montaż okładzin z płyt karton gips na suficie, szpachlowanie ścian, dwukrotne malowanie ścian i sufitów, montaż kratek wentylacyjnych montaż blatu kuchennego z otworem na zlewozmywak, wyrównanie podłóg płytą OSB, ułożenie wykładzin PCV, wymiana drzwi do lokalu, montaż drzwi do łazienki, przebudowa instalacji wod-kan, przebudowa instalacji c.o. sieć miejska, malowanie grzejnika, wymiana wodomierza , montaż nowych urządzeń sanitarnych , wanna, umywalka, grzejnik łazienkowy, zlew jednokomorowy, kuchenka elektryczna dwupalnikowa, wymiana instalacji elektrycznej. Lutosławskiego 4/9 Zakres prac: rozebranie okładzin z płytek ceramicznych – łazienka i kuchnia, rozebranie ścianki działowej kuchni , wydzielenie łazienki wykonanie ściany działowej z płyty karton-gips, remont podłóg w łazience i kuchni, montaż nawiewników higrosterowanych, montaż kratek wentylacyjnych , zabudowa pionu wod-kan, przebudowa instalacji wod-kan, montaż wodomierzy szt. 2, wywóz i utylizacja gruzu. H. Pobożnego 10/5 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych na PCV szt. 3, montaż nawiewników higrosterowanych – 2 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wywóz i utylizacja gruzu. Sportowa 43/1 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych na PCV szt. 4, montaż nawiewników higrosterowanych – 1 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wzmocnienie nadproży okiennych i drzwiowych, zamurowanie wnęk podokiennych, wymiana tynków, skucie tynków sufitów, wymiana warstw podłogowych , wymiana drzwi wejściowych do lokalu, przebudowa instalacji wod-kan, wymiana instalacji elektrycznej, wywóz i utylizacja gruzu. Zakres robót budowlanych określa załącznik nr 7.3 do SIWZ- przedmiar robót. CZĘŚĆ NR 4: Remont lokali komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupska zarządzanym przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku – „Śródmieście” Zamówienie będzie realizowane w lokalach znajdujących się w Słupsku przy ulicach: Długa 42/9 Zakres prac: montaż nawiewników higrosterowanych – szt. 3, demontaż wykładziny w pomieszczeniu łazienki i kuchni, wyrównanie podłóg po robotach sanitarnych - kuchnia i łazienka, przebudowa instalacji wod-kan, demontaż i utylizacja urządzeń – kuchnia gazowa umywalka, bojler elektryczny, wanna, montaż wodomierza, montaż miski ustępowej, wywóz i utylizacja gruzu. Staszica 8/2 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych szt. 2, montaż nawiewników higrosterowanych – 5 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, zamurowanie otworów drzwiowych wymiana drzwi wejściowych do lokalu, rozebranie ścianki działowej łazienki, wywóz i utylizacja gruzu. Szkolna 5/7 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych szt. 1, montaż nawiewników higrosterowanych – 3 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, demontaż ścianki działowej, wykonanie ścianki działowej z płyty karton –gips, wywóz i utylizacja gruzu. Wolności 16/7 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych szt. 3, montaż nawiewników higrosterowanych – 2 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, demontaż ścianki działowej, wykonanie ścianki działowej z płyty karton –gips, wymiana drzwi wejściowych do lokalu, wywóz i utylizacja gruzu. Wileńska 4a/1 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych szt. 4, montaż nawiewników higrosterowanych – 3 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wybicie otworu drzwiowego, zamurowanie wnęk podokiennych, wymiana drzwi wejściowych, wywóz i utylizacja gruzu. Zakres robót budowlanych określa załącznik nr 7.4 do SIWZ- przedmiar robót. Opisane w przedmiarze robót znaki towarowe i technologie Zamawiający wyraża zgodę na użycie produktów, materiałów i technologii równoważnych, z uwzględnieniem warunku, że Wykonawca wystąpi z wnioskiem o akceptacje rozwiązań równoważnych w terminie 5 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Wniosek Wykonawcy winien opisywać proponowaną metodę lub materiał równoważny z wykazaniem właściwości, norm i technologii proponowanego produktu, materiału czy technologii. Zamawiający w terminie 2 dni od dnia otrzymania wniosku udzieli odpowiedzi Wykonawcy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót i wzór umowy stanowiące załączniki do SIWZ. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w 4 częściach. Zamawiający informuje, że ogranicza możliwość składania ofert przez jednego Wykonawcę do maksymalnie 2 części. 6. Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od dnia udzielania zamówienia podstawowego, udzielić zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 w wysokości o 10% wartości kwoty zamówienia podstawowego dla wszystkich części dla których prowadzone jest niniejsze postępowanie, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 11. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 12. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenie wskazujące na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, w całości bądź części, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) zakresu zamówienia jaki zamierza powierzyć podwykonawcy, wraz z podaniem przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. W przypadku nie wskazania w formularzu ofertowym zakresu zamówienia, który ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45410000-1, 42262500-6, 45262423-2, 45442100-8, 45432113-9, 45430000-0, 45421110-8, 45421100-5, 45311200-2, 45330000-9, 45332400-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od dnia udzielania zamówienia podstawowego, udzielić zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 w wysokości o 10% wartości kwoty zamówienia podstawowego dla wszystkich części dla których prowadzone jest niniejsze postępowanie, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/07/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 200 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej trzy zamówienia polegające na wykonywaniu robót budowlanych w zakresie remontów mieszkań bądź lokali użytkowych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 50 000,00zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r., poz. 1126), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7. SIWZ „dokumenty poświadczające brak podstaw do wykluczenia” składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), a. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Terminy, o których mowa w powyżej w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Za najważniejsze roboty które należy wykazać w wykazie oraz dla których należy przedstawić dowody, uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku o którym mowa w V.2.c) SIWZ. Dowodami o których mowa powyżej są: a) poświadczenie że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, b) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia którym mowa w lit. a) powyżej c) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów poświadczających, że wykazane roboty zostały wykonane należycie. W przypadku konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia alb innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 2) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 3) W sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane wskazane zdolności dotyczą. 4) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty potwierdzające spełnianie warunków składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie, natomiast dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, wraz z oświadczeniem Wykonawca składa listę podmiotów należącą do grupy kapitałowej i przedstawia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Kosztorys ofertowy przygotowany dla każdego z lokalu odrębnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena  60
gwarancja 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/05/2017, godzina: 7:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: „Śródmieście 1”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ NR 1: Remont lokali komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupska zarządzanym przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku – „Śródmieście 1” Zamówienie będzie realizowane w lokalach znajdujących się w Słupsku przy ulicach: Długosza 10/1a Zakres prac: rozebranie okładzin z płytek ceramicznych kuchnia i łazienka, zmiana lokalizacji wejścia do pomieszczenia łazienki, wymiana ościeży wejście do pokoju, rozbiórka brodzika i posadzki w łazience, wymiana izolacji termicznych i przeciwwilgociowych w łazience, przestawienie pieca kaflowego, montaż nawiewników higrosterowanych – 2 szt., montaż kratek wentylacyjnych, przebudowa instalacji wod-kan, montaż wodomierza, podłączenie zlewozmywaka , wykonanie podejścia pod pralkę, wymiana instalacji elektrycznej, zakup i montaż grzejników energooszczędnych, wywóz i utylizacja gruzu. Kilińskiego 13/2 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych szt. 2, montaż nawiewników higrosterowanych – 2 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, demontaż okładzin ściennych łazienka, kuchnia, p.pokój, zamurowanie wnęk podokiennych, wymiana zagrzybionych tynków ścian i sufitów, obudowa pionów wod-kan, wykonanie okładzin z płyt karton gips na sufitach , szpachlowanie i malowanie dwukrotne ścian i sufitów, lamperii w łazience i kuchni, montaż kratek wentylacyjnych, demontaż okładzin podłogowych w całym lokalu, montaż nowych okładzin podłogowych cały lokal, wymiana drzwi do lokalu, wymiana drzwi wewnętrznych łazienka, przestawienie pieca – nowe kafle, malowanie rur gazowych, przebudowa instalacji wod-kan, gaz, wymiana urządzeń sanitarnych, zakup kuchni elektrycznej dwupalnikowej, montaż wodomierza, wymiana instalacji elektrycznej , zakup i podłączenie grzejnika energooszczędnego – łazienka. Kilińskiego 46/2 Zakres prac: rozebranie okładzin z płytek ceramicznych w łazience, rozebranie okładzin ścian i sufitów, remont podłogi w łazience, wymiana wkładu szybowego w okiennego, montaż nawiewników higrosterowanych – 4 szt., montaż kratek wentylacyjnych szt 4, przebudowa instalacji wod kan, montaż wodomierzy szt 2, wymiana instalacji elektrycznej, wywóz i utylizacja gruzu. Podgórna 26/12 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych na PCV – 3 szt., montaż nawiewników higrosterowanych – 2 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wybicie otworu drzwiowego, zamurowanie wnęk podokiennych, wymiana zagrzybionych tynków ścian i sufitów, odgrzybienie ścian, obudowa pionu-wod kan, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, montaż kratek wentylacyjnych, rozbiórka warstw podłogowych cały lokal, wykonanie nowych warstw podłogowych, wymiana drzwi do lokalu oraz drzwi do łazienki, montaż instalacji wod-kan, urządzeń sanitarnych, montaż wodomierza, wymiana instalacji elektrycznej, zakup i montaż grzejników i kuchni elektrycznej, wywóz i utylizacja gruzu. Wojska Polskiego 45/3a Zakres prac: montaż nawiewników higrosterowanych – 1 szt. postawienie ścianki działowej z płyt karton-gips, przebudowa instalacji wod-kan, wykonanie podejścia kanalizacyjnego, przebudowa co sieć miejska, montaż wodomierza, wywóz i utylizacja gruzu. Zakres robót budowlanych określa załącznik nr 7.1 do SIWZ- przedmiar robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45410000-1, 42262500-6, 45262423-2, 45442100-8, 45432113-9, 45421100-5, 45311200-2, 45330000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/07/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
CENA 60
GWARANCJA 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: „Niemcewicza”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ NR 2: Remont lokali komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupska zarządzanym przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku – „Niemcewicza” Zamówienie będzie realizowane w lokalach znajdujących się w Słupsku przy ulicach: Niemcewicza 3/7 Zakres prac: demontaż kasetonów styropianowych, zerwanie posadzki z wykładziny PCV w kuchni, zerwanie starych tapet, wymiana drzwi do łazienki, montaż nawiewników higrosterowanych – 2 szt., montaż kratek wentylacyjnych, wymiana wodomierza, baterii umywalkowej i zlewozmywakowej, wymiana pieca gazowego, próba szczelności instalacji gazowej, wywóz i utylizacja gruzu. Niemcewicza 3/8 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych na PCV – 3 szt., montaż nawiewników higrosterowanych – 2 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana drzwi do lokalu, wywóz i utylizacja gruzu. Niemcewicza 21/11 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych na PCV – 4 szt., montaż nawiewników higrosterowanych – 3 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wybicie otworu drzwiowego, zamurowanie wnęk podokiennych, wywóz i utylizacja gruzu. Niemcewicza 24/5 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych na PCV – 2 szt., montaż nawiewników higrosterowanych – 1 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wywóz i utylizacja gruzu. Niemcewicza 24/10 Zakres prac: rozebranie okładzin z płytek ceramicznych w łazience, wymiana częściowa tynków wewnętrznych, demontaż ościeżnic drewnianych, montaż nowych ościeżnic drzwiowych szt 2, rozbiórka posadzki w łazience, wymiana izolacji termicznej i przeciwwilgociowej w łazience, wymiana okien skrzynkowych na PCV – 4 szt., montaż nawiewników higrosterowanych – 2 szt., przebudowa instalacji wod-kan, montaż wodomierza, wykonanie podejścia pod pralkę, wywóz i utylizacja gruzu. Poniatowskiego 41/1 Zakres prac: montaż nawiewników higrosterowanych – 3 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, demontaż okładzin ścian i sufitów w łazience, kuchni i p.pokoju i pokojach, przebudowa ścianki działowej, wymiana zagrzybionych tynków, przestawienie pieca z nowych kafli, szpachlowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów, montaż kratek wentylacyjnych szt.2, rozbiórka warstw podłogowych cały lokal, wykonanie nowych warstw podłogowych, wymiana drzwi do lokalu, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie rur gazowych. Przebudowa instalacji wod-kan, wymiana urządzeń sanitarnych, zakup kuchenki elektrycznej 2-palnikowej, montaż wodomierza, podłączenie bojlera montaż grzejnik…ów, wymiana instalacji elektrycznej, wywóz i utylizacja gruzu. Poniatowskiego 41/2a Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych na PCV – 2 szt., montaż nawiewników higrosterowanych – 1 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, rozbiórka ścianki działowej, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, remont pieca kaflowego, wyrównanie podłóg płytą OSB, wymiana wykładziny PCV, wymiana drzwi wejściowych, remont wc na klatce schodowej, montaż kratki wentylacyjnej, przebudowa instalacji wod-kan, wymiana zlewozmywaka, zakup kuchenki elektrycznej 2-palnikowej, montaż wodomierza, montaż i zakup podgrzewacza wody, wymiana instalacji elektrycznej, wywóz i utylizacja gruzu. Zakres robót budowlanych określa załącznik nr 7.2 do SIWZ- przedmiar robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45410000-1, 42262500-6, 45262423-2, 45442100-8, 45432113-9, 45430000-0, 45421100-5, 45311200-2, 45330000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/07/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
CENA 60
GWARANCJA 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3    Nazwa: „Słowińskie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ NR 3: Remont lokali komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupska zarządzanym przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku – „Słowińskie” Zamówienie będzie realizowane w lokalach znajdujących się w Słupsku przy ulicach: Bałtycka 30/5 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych na PCV – 4 szt., montaż nawiewników higrosterowanych – 3 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wybicie otworu drzwiowego, wykonanie łazienki, zamurowanie wnęk podokiennych, wywóz i utylizacja gruzu. Chopina 18B/12 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych szt. 3, montaż nawiewników higrosterowanych – 3 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wybicie otworu drzwiowego, zamurowanie wnęk podokiennych, wymiana tynków wewnętrznych w pom łazienki, zamurowanie otworu drzwiowego, obudowa pionu wod-kan, montaż okładzin z płyt karton gips na suficie, szpachlowanie ścian, dwukrotne malowanie ścian i sufitów, montaż kratek wentylacyjnych montaż blatu kuchennego z otworem na zlewozmywak, wyrównanie podłóg płytą OSB, ułożenie wykładzin PCV, wymiana drzwi do lokalu, montaż drzwi do łazienki, przebudowa instalacji wod-kan, przebudowa instalacji c.o. sieć miejska, malowanie grzejnika, wymiana wodomierza , montaż nowych urządzeń sanitarnych , wanna, umywalka, grzejnik łazienkowy, zlew jednokomorowy, kuchenka elektryczna dwupalnikowa, wymiana instalacji elektrycznej. Lutosławskiego 4/9 Zakres prac: rozebranie okładzin z płytek ceramicznych – łazienka i kuchnia, rozebranie ścianki działowej kuchni , wydzielenie łazienki wykonanie ściany działowej z płyty karton-gips, remont podłóg w łazience i kuchni, montaż nawiewników higrosterowanych, montaż kratek wentylacyjnych , zabudowa pionu wod-kan, przebudowa instalacji wod-kan, montaż wodomierzy szt. 2, wywóz i utylizacja gruzu. H. Pobożnego 10/5 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych na PCV szt. 3, montaż nawiewników higrosterowanych – 2 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wywóz i utylizacja gruzu. Sportowa 43/1 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych na PCV szt. 4, montaż nawiewników higrosterowanych – 1 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wzmocnienie nadproży okiennych i drzwiowych, zamurowanie wnęk podokiennych, wymiana tynków, skucie tynków sufitów, wymiana warstw podłogowych , wymiana drzwi wejściowych do lokalu, przebudowa instalacji wod-kan, wymiana instalacji elektrycznej, wywóz i utylizacja gruzu. Zakres robót budowlanych określa załącznik nr 7.3 do SIWZ- przedmiar robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45410000-1, 42262500-6, 45262423-2, 45442100-8, 45432113-9, 45430000-0, 45421100-5, 45311200-2, 45330000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/07/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
CENA  60
GWARANCJA 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4    Nazwa: „Śródmieście”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ NR 4: Remont lokali komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupska zarządzanym przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku – „Śródmieście” Zamówienie będzie realizowane w lokalach znajdujących się w Słupsku przy ulicach: Długa 42/9 Zakres prac: montaż nawiewników higrosterowanych – szt. 3, demontaż wykładziny w pomieszczeniu łazienki i kuchni, wyrównanie podłóg po robotach sanitarnych - kuchnia i łazienka, przebudowa instalacji wod-kan, demontaż i utylizacja urządzeń – kuchnia gazowa umywalka, bojler elektryczny, wanna, montaż wodomierza, montaż miski ustępowej, wywóz i utylizacja gruzu. Staszica 8/2 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych szt. 2, montaż nawiewników higrosterowanych – 5 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, zamurowanie otworów drzwiowych wymiana drzwi wejściowych do lokalu, rozebranie ścianki działowej łazienki, wywóz i utylizacja gruzu. Szkolna 5/7 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych szt. 1, montaż nawiewników higrosterowanych – 3 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, demontaż ścianki działowej, wykonanie ścianki działowej z płyty karton –gips, wywóz i utylizacja gruzu. Wolności 16/7 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych szt. 3, montaż nawiewników higrosterowanych – 2 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, demontaż ścianki działowej, wykonanie ścianki działowej z płyty karton –gips, wymiana drzwi wejściowych do lokalu, wywóz i utylizacja gruzu. Wileńska 4a/1 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych szt. 4, montaż nawiewników higrosterowanych – 3 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wybicie otworu drzwiowego, zamurowanie wnęk podokiennych, wymiana drzwi wejściowych, wywóz i utylizacja gruzu. Zakres robót budowlanych określa załącznik nr 7.4 do SIWZ- przedmiar robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45410000-1, 42262500-6, 45262423-2, 45442100-8, 45432113-9, 45430000-0, 45421100-5, 45311200-2, 45330000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/07/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
CENA 60
GWARANCJA 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2017-04-27, godz. 11:54)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2017-04-27, godz. 11:54)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zamowieniu.pdf441,52 kB
SIWZ(4).pdf12 359,57 kB
FORMULARZ OFERTOWY.docx25,67 kB
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.docx14,36 kB
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.docx13,54 kB
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx14,49 kB
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH.docx14,46 kB
WZÓR UMOWY.odt28,68 kB
Przedmiary robót cz I.pdf21 041,05 kB
Przedmiary robót cz II.pdf18 688,76 kB
Przedmiary robót cz III.pdf15 943,48 kB
Przedmiary robót cz IV.pdf8 463,08 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf938,29 kB
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzysttniejszej.pdf1 717,75 kB
Ogłoszenie nr 93763 o udzieleniu zamówienia.pdf294,24 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1832676