Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL 1//2017 Słupsk, dn.11.04.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Długosza 19,19of,20 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

  1. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji kosztorysowej na remont budynku w zakresie : remont klatki schodowej szt. 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nieruchomości Wspólnoty mieszkaniowej Długosza 19,19of,20 w Słupsku

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze w wersji papierowej

- przedmiar robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej

- STWiORB - 2 egzemplarze w wersji papierowej

- 1 egzemplarz całości dokumentacji w wersji elektronicznej

3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni po podpisaniu umowy

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24-miesiące

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

  1. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu ofertowym.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – wykonanie dokumentacji kosztorysowej na remont budynku w zakresie : remont klatki schodowej szt. 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nieruchomości Wspólnoty mieszkaniowej Długosza 19,19of,20 w Słupsku

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 27.04.2017 r. o godz. 11:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Regina Kubik,

e-mail: regina.kubik@pgm.slupsk.pl, tel. 598487583 w godz. od 8:00 do 15:00 w godzinach od 8:00 do 15:00

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  1. Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

     

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2017-04-22, godz. 15:20)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2017-04-22, godz. 15:19)
Nazwa plikuRozmiar
scan ogloszenia.pdf381,15 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu.odt16,87 kB
Formularz ofertowy.odt13,44 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1954367