BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                               Słupsk 18-04-2017

 

Nr Sprawy 5/DPZ/U/4/2017

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

„Usługi wywozu nieczystości stałych z nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku.”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk i Wojewody Pomorskiego, na podstawie odrębnej umowy.
2. Określenie przedmiotu zamówienia: usługi wywozu nieczystości stałych z nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku.
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia 1.05.2017 do dnia 30.04.2019r.
4. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 24.04.2017r., o godz. 7:10
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta - Konkurs na usługi wywozu nieczystości stałych z nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku”
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1.
5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.04.2017r. o godz. 7:20 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Włodarczyk tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:
najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenia zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz usług
6) Wykaz narzędzi
7) Wzór umowy


                                                                                       Podpisał:

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2017-04-18, godz. 14:00)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2017-04-18, godz. 13:59)
Nazwa plikuRozmiar
OGŁOSZENIE konkurs ofert.pdf653,33 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf4 355,81 kB
Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc56,00 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc31,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.doc32,50 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz usług.doc37,00 kB
Załącznik nr 6 - wzór umowy.odt23,34 kB
Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.docx16,73 kB
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf435,69 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1524382