BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                           Słupsk, dn. 05.04.2017r.

Numer sprawy: 4/DPZ/U/4/2017

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

„Wykonanie audytów energetycznych oraz wykonanie na ich podstawie projektów i kosztorysów inwestorskich dla budynków mieszkalnych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku zlokalizowanych przy ul. Krasińskiego 21, ul. Kołłątaja 17, ul. Konopnickiej 20a w Słupsku”.
– Nr sprawy: 4/DPZ/U/4/2017

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytów energetycznych oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji elewacji budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy przy ul. Krasińskiego 21, ul. Kołłątaja 17, ul. Konopnickiej 20a w Słupsku.
3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 02.06.2017.
4. Termin i miejsce składania ofert: 19.04.2017r., o godz. 07:15.
Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„OFERTA na wykonanie audytów energetycznych oraz wykonanie na ich podstawie projektów i kosztorysów inwestorskich dla budynków mieszkalnych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku zlokalizowanych przy ul. Krasińskiego 21, ul. Kołłątaja 17, ul. Konopnickiej 20a w Słupsku”.
– Nr sprawy: 4/DPZ/U/4/2017, nie otwierać przed dniem 19.04.2017 roku godz. 7:30.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1.
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.04.2017. o godz. 07:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Włodarczyk, tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz osób
6) Wzór umowy
                                                                                Podpisał:

                                                                              EWA WACH

                                                                            Prezes Zarządu

 

 

WYJAŚNIENIA

                                                           Słupsk dn. 2017-04-11

 

 Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o. 76-200 Słupsk , ul. Tuwima 4
Zarządca nieruchomości działający w imieniu Miasta Słupsk
http: www.pgm.slupsk.pl
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert o wartości szacunkowej mniejszej niż 30 tys. Euro na „Wykonanie audytów energetycznych oraz wykonanie na ich podstawie projektów i kosztorysów inwestorskich dla budynków mieszkalnych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku zlokalizowanych przy ul. Krasińskiego 21, ul. Kołłątaja 17, ul. Konopnickiej 20a w Słupsku”.
Nr sprawy - 4/DPZ/U/4/2017
WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW
W związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami Zamawiający przedstawia wyjaśnienie zapisów zawartych w Instrukcji dla oferentów oraz wzorze umowy.
Pytanie (wniosek)
1) „ Wnioskuję o zmianę treści konkursu ofert w zakresie terminu realizacji na: "6 tygodni od dnia podpisania umowy". Proszę o wprowadzenie powyższej zmiany ze względu na brak wpływu wykonawcy na dzień podpisania umowy, a tym samym zwiększenia ryzyka skrócenia terminu realizacji umowy (co może istotnie wpłynąć na zmniejszenie ilość składanych ofert oraz jakość i terminowość realizowanego zadania).
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że Wykonawcy zostali poinformowani w Instrukcji dla oferentów iż termin związania z ofertą wynosi 14 dni od dnia otwarcia ofert.tj do dnia 2-05-2017r.
W tym czasie zostanie rozstrzygnięty konkurs jak również zawarta zostanie umowa na wykonanie Zamówienia. W przypadku konieczności wydłużenia postępowania czas realizacji zamówienia zostanie wydłużony proporcjonalnie do czasu wydłużenia czasu związania z ofertą. Zamówienie należy zrealizować do dnia 2 czerwca 2017 roku.
Wyjaśnienia dla Wykonawców zostały upublicznione w dniu 11-04-2017

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2017-04-05, godz. 07:08)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2017-04-11, godz. 14:23)
Nazwa plikuRozmiar
KONKURS OFERT.pdf719,58 kB
INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW.pdf4 430,81 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc58,50 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc33,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc31,00 kB
Załącznik nr 4.docx16,68 kB
Załącznik nr 5 Umowa wzór.doc81,00 kB
wyjaśnienia dla wykonawców.pdf650,87 kB
informacja o wyniku postępowania.pdf1 053,98 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1524365