Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                              Słupsk, dn. 30.03.2017r.
Numer sprawy: 3/DPZ/RB/3/2017

KONKURS OFERT
„Budowa przyłącza odprowadzenia wód opadowych oraz wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Wojska Polskiego 19 w Słupsku”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
1) Określenie przedmiotu zamówienia: budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia posesji przy ul. Wojska Polskiego 19 oraz utwardzenie terenu ( działka nr 410/2, 411/7, 413 obręb 6)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Instrukcja dla oferentów, projekt budowlany, przedmiar robót i STWiORB.
2. Termin wykonania zamówienia: osiem tygodni od dnia podpisania umowy. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 10.04.2017., o godz. 7:10
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o., 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta - „Budowa przyłącza odprowadzenia wód opadowych oraz wykonanie
utwardzenia terenu przy ul. Wojska Polskiego 19 w Słupsku”
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1.
4) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.04.2017r. o godz. 7:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
3. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury.
4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Dyrektor ds. technicznych Grzegorz Kubanek tel. 59 84 87 500 lub Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w tel. 59 84 87 521 godz. 8:00-15:00.
5. Kryterium wyboru ofert będzie:
cena - waga 90%.
gwarancja – waga 10%
6. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
7. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
8. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
9. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz osób
6) Wzór umowy
7) Projekt budowlany
8) Przedmiar robót
9) STWiORB
                                                                                     Podpisał:

                                                                                    EWA WACH 

                                                                                   Prezes Zarządu

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
KONKURS OFERT.pdf700,96 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf4 453,76 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc54,50 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc32,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc30,50 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz osób.odt22,27 kB
Zalacznik nr 5 Wzór umowy.docx42,04 kB
Wojska Polskiego 19-20 Projekt odwodnienia terenu.pdf16 152,72 kB
Wojska polskiego_19-20_Utwardzenia nawierzchni.pdf1 591,64 kB
W Polskiego 19 przedmiar r drogowe.pdf47,07 kB
Wojska Polskiego 19-20_przedmiar r sanitarne.pdf223,26 kB
Wojska Polskiego 19-20 Specyfikacja Techniczna Odwodnienia terenu.pdf38 229,00 kB
informacja o wyniku postępowania.pdf847,15 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2017-03-30, godz. 07:25)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2017-03-30, godz. 07:24)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5242519