Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                          Słupsk, dn. 16.03.2017 r. 
Numer sprawy: 1/DPZ/U/3/2017

OGŁOSZENIE 
KONKURS OFERT

„Wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na posesjach zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”


1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk. 
2. Określenie przedmiotu zamówienia: wymiana piasku w piaskownicach o łącznej pojemności znajdujących się na posesjach zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku.
3. Termin wykonania zamówienia:  30 dni od dnia podpisania umowy.
4. Termin i miejsce składania ofert 
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 24.03.2017 r, o godz. 7:15 
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: 
"Oferta - Konkurs na wymianę piasku w piaskownicach znajdujących się na posesjach zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku "
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1.  
5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.03.2017r. o godz. 7:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury 
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00. 
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%. 
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów. 
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia. 
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro). 
11. Załączniki: 
1) Instrukcja dla oferentów 
2) Formularz oferty 
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz usług
6) Wzór umowy 
7) Wykaz piaskownic

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie KONKURS OFERT.pdf690,72 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 834,82 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc55,00 kB
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia.doc30,50 kB
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia.doc31,50 kB
Załącznik nr 4 Wykaz usług.doc36,50 kB
Załącznik nr 5 - Wzór umowy.docx26,52 kB
Załącznik nr 6 Wykaz adresów (piaskownic).pdf1 237,83 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf850,00 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2017-03-16, godz. 08:12)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2017-03-16, godz. 08:12)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604419