Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                            Słupsk, dnia 12 styczeń 2017r.


Do Wykonawców,
                 biorących udział w postępowaniu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, na usługę całodobowej ochrony budynku przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku – nr sprawy 3/DPZ/U/2017.

 WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW

W związku z zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1:
Załącznik nr 7 jest nieaktualny
Odpowiedź
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.bip.pgm.slupsk.pl prawidłowy i aktualny załącznik nr 7- WYKAZ GODZIN

Pytanie 2:
Z treści oferty wynika, że Zamawiający żąda przedstawienia wartości ryczałtowej za cały okres wykonywania usługi, której czas wykonania nie został ściśle określony- zapis od dnia podpisania umowy nie jest precyzyjny?

Odpowiedź
Wykonawca licząc wynagrodzenie powinien ująć okres od 01-02-2017 do 31.01-2019. Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia 01-02-2017 do 31-01-2019r.

Pytanie 3:
Prośba o rozpatrzenie pkt XV ppkt 10; Chodzi o zapis bezwarunkowej zapłaty- czy żądanie jest uzasadnione czy nie; Firma ubezpieczeniowa już zastrzegła, że nie da takiej gwarancji; Szczerze rzecz biorąc z takim przypadkiem spotykamy się po raz pierwszy; Prośba o ewentualne zmiany w tym punkcie.
Odpowiedź:
Pkt XV dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które może lecz nie musi być wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowej. Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów pkt XV. Kierując się doświadczeniem i praktyką przy realizacji zadań prowadzonych w trybie Ustawy Pzp, Zamawiający stwierdza, że Wykonawcy nigdy nie mieli problemu, aby uzyskać gwarancję ubezpieczeniową z tego typu zapisami.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Zamawiającego dnia 12.01.2017 r.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Wyjaśnienia dla Wykonawców.pdf683,05 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2017-01-12, godz. 11:32)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2017-01-12, godz. 11:32)
Odwiedzin: 1868

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5556969