BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                                   Słupsk, dn. 29.12.2016r.
Numer sprawy: 34/DPZ/D/12/2016

 

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT


„Zakup i dostawę kafli piecowych do przebudowy pieców kaflowych w lokalach komunalnych będących własnością Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o.         w Słupsku.”


1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Zakup i dostawę kafli piecowych do przebudowy pieców kaflowych w lokalach
komunalnych będących własnością Miasta Słupska zarządzanych przez
PGM Sp. z o.o. w Słupsku.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
- instrukcja dla oferentów
- wzór umowy
2. Termin wykonania zamówienia: 75 dni od dnia podpisania umowy
3. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 05.01.2017r., o godz. 7:10
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o., 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta - „Zakup i dostawę kafli piecowych do przebudowy pieców kaflowych w
lokalach komunalnych będących własnością Miasta Słupska zarządzanych przez
PGM Sp. z o.o. w Słupsku.”

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1.
4) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.01.2017r.
o godz. 7:20 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury.
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
6. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:
najniższa cena - waga 100%.
7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
10. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wzór umowy

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-12-29, godz. 10:38)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-12-29, godz. 10:37)
Nazwa plikuRozmiar
OGŁOSZENIE - konkurs ofert.docx18,03 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf3 600,48 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx24,96 kB
Załącznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc33,00 kB
Załącznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc31,00 kB
Załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę kafli.doc48,00 kB
informacja o wyniku postępowania.pdf828,10 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1522924