Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dnia 14 GRUDNIA 2016r.


Do Wykonawców,
biorących udział w postępowaniu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, na roboty zduńskie – remont i wnoszenie pieców kaflowych w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupska, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku oraz dostawa kafli piecowych – nr sprawy 22/DPZ/RB/2016. 

WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW

W związku z zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1:
Jaki jest termin realizacji zamówienia? W SIWZ w rozdz. IV pkt. „Termin realizacji zamówienia” znajduje się zapis o treści: „Zamówienie należy zrealizować dla części nr 1 od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2016r.„ Natomiast w ogłoszeniu o zamówieniu znajduje się zapis o treści: „4) Czas trwania lub termin wykonania : data zakończenia 31/12/2017”.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że zamówienie należy zrealizować zgodnie z datą podaną w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia. Termin w skazany w SIWZ został wskazany omyłkowo. Zamawiający zamieszcza zmienioną SIWZ z właściwym terminem realizacji zamówienia. 

Pytanie 2:
W rozdziale XIV pkt. Opis sposoby obliczenia ceny oferty Zamawiający podobnie jak w poprzednim przetargu na roboty zduńskie opisał sposób obliczenia ceny w sposób niejasny i niejednoznaczny. W treści SIWZ znajdują się niżej Zacytowane zapisy:
„Opis sposobu obliczania ceny oferty
DLA CZĘŚCI NR 1:
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto w oparciu o przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i zapisy w SIWZ, która stanowić będzie cenę kosztorysową.
2. Podstawą do opracowania ceny kosztorysowej jest przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i zapisy SIWZ.
3. Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę ofertową brutto (kosztorysową) za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz kwotę podatku VAT. Do oferty załączy szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i zapisów SIWZ.”

Dalej w punkcie 5 tego rozdziału Zamawiający zapisał że:
„Podane w przedmiarze robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR oraz ilości i normy materiałów stanowią obowiązującą dla wykonawcy podstawę do kalkulacji ceny ofertowej. Pominięcie lub brak wyceny jakiejkolwiek pozycji materiałowej  będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy i skutkować będzie odrzuceniem oferty.”
Powyższe zapisy cały czas nie określają w jaki sposób należy obliczyć cenę ofertową i jak właściwie bez popełnienia błędu należy opracować kosztorys ofertowy. Dopiero w następnym punkcie nr 6 Zamawiający określił, że „ Kosztorys ofertowy musi określać cenę ofertową brutto z VAT i musi być sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej oraz musi uwzględniać i określać wszystkie materiały w ilościach określonych przez Zamawiającego w kosztorysie nakładczym oraz ceny jednostkowe poszczególnych materiałów.”
Jednak Zamawiający pomimo tego zapisu nie zamieścił i nie udostępnił na swojej stronie internetowej kosztorysu nakładczego.
Z kolei w wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ w § 1 ust. 3 Zamawiający zawarł następujący zapis: cyt. „3 Ilość i rodzaj kafli oraz osprzętu piecowego do wymiany określał będzie dla każdego adresu zlecenie robót budowlanych wystawione przez Zamawiającego”.
Z zapisu tego nie wynika więc jakie ilości kafli, rozetek czy osprzętu piecowego należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym zarówno w pozycjach dotyczących  przestawienia pieców ze starych kafli czy remontach średnich i naprawach pieców jak również i w pozycjach dotyczących pieców z nowych kafli. W przedmiarze robót nie ma jakiejkolwiek wzmianki na ten temat. W SIWZ i załącznikach do SIWZ brak jest również informacji jaką cenę należy przyjąć za nowe komplety kafli tj. za : mały komplet i za duży komplet, który zgodnie ze wzorem umowy zapewnia Zamawiający.
W związku z powyższym wnoszę o uzupełnienie i zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakującego załącznika do SIWZ w postaci kosztorysu nakładczego, który w sposób jasny i jednoznaczny dla wszystkich oferentów określi ilość i asortyment materiałów jakie mają zostać uwzględnione w wycenie ofertowej. 

Odpowiedź
Zamawiający określił, iż rozliczenie robót budowlanych w zakresie przestawiania i remontów pieców kaflowych będzie dokonywane kosztorysem powykonawczym. Zatem cena oferty jest ceną kosztorysową i winna zostać określona na podstawie kosztorysu ofertowego. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia m.in. poprzez zamieszczenie do SIWZ przedmiaru robót. Dla umożliwienia Wykonawcom dokonania prawidłowego wyliczenia ceny ofertowej zamieszcza kosztorys nakładczy. Wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ wycenia ofertę na podstawie kosztorysu nakładczego.

Pytanie 3:
W związku z ustanowieniem przez Zamawiającego w rozdz. XV SIWZ trzech kryteriów oceny ofert tj.  Dla części nr 1:
Przy wyborze i ocenie ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
Cena – 60%
Termin gwarancji– 20%
Termin realizacji zamówienia – 20%
Proszę o wyjaśnienie i jasne określenie jakie ilości pieców będą zlecane do przestawienia ze starych kafli lub z nowych kafli w okresie 10 dni – skoro wykonawca ma w ofercie określić termin realizacji zamówienia.
W SIWZ Zamawiający nie określił zarówno częstotliwości ani dokładnej czy też średniej ilości pieców jaką będzie zlecał dla Wykonawcy z okresach np. 1 tygodnia lub w ciągu 10 dni kalendarzowych. Dla przykładu jedno zlecenie może dotyczyć przestawienia 1 albo kilku pieców, czy też wykonanie tylko remontu średniego albo np. remontu głównego pieca. Inny jest też czas przebudowy małego pieca, a inny dużego pieca.
Bez określenia częstotliwości i ilości zleconych pieców nie jest możliwe określenie prawidłowości ani nawet  średniego terminu realizacji poszczególnego zlecenia. Takie określenie kryteriów oceny ofert nie powinno mieć miejsca w tego typu robotach i w tak określonym opisie przedmiotu zamówienia, w tym bardziej, że na podstawie dotychczasowego doświadczenia czy to Zamawiającego czy tez mojego wiadomo, że ilości te są bardzo różne w różnych okresach realizacji robót, inne w okresie zimowym inne w okresie letnim i jesiennym.
Kryterium temu nadano wagę – 20% za złe albo fikcyjne określenie terminu realizacji zamówienia można więc otrzymać od 0 do 20 punktów. Tak określone kryterium narusza zasadę uczciwej konkurencji.
W związku z powyższym uważam, że Zamawiający powinien rozważyć możliwość rezygnacji z tego kryterium i dokonać zmiany w SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje określone w SIWZ kryteria oceny ofert.
Informuje, że termin realizacji zamówienia określony w pkt. IV SIWZ tj. 31.12.2017 jest terminem końcowym, do którego będzie obowiązywała zawarta umowa o zamówienie publiczne. Z kolei termin realizacji zamówienia, zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. XV SIWZ, dotyczy czasu jaki Wykonawca przeznacza na wykonanie zlecenia. Wykonawca przy określeniu tego czasu powinien opierać się na swoim doświadczeniu zawodowym oraz możliwością dysponowania zasobami osobowymi do realizacji zlecenia. Przy określeniu terminu Wykonawca powinien odnieść się do czasu realizacji 1 zlecenia, który będzie określał maksymalny czas przestawienie 1 pieca kaflowego. Oczywistym jest, że zakres zlecenia może być zróżnicowany, jednakże doświadczenie Wykonawcy pozwala mu określić przybliżony termin wykonania tego typu robót. Zamawiający w kosztorysie nakładczym określił ile pieców z podziałem na kubaturę pieców. Roboty zlecane będą w okresie całego roku, zgodnie                                z występującymi potrzebami u Zamawiającego. Wykonawca oferując  termin wykonania robót zawartych w zleceniu powinien wziąć pod uwagę, że roboty będą wykonywane w okresie wiosennym, jesiennym, letnim i zimowym. Wskazane kryterium wiąże się z oceną jakości realizowanego zamówienia, sprawności organizacyjnych i logistycznych Wykonawcy oraz dysponowania potencjałem kadrowym do obsługi zamówienia.
W ocenie Zamawiającego kryterium nie narusza zasady uczciwej konkurencji, gdyż każdy                                         z Wykonawców ma równy dostęp do zamówienia. Zamawiający poprzez to kryterium nie wyróżnia, ani nie dyskryminuje  żadnego z Wykonawców.

 

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego dnia 14.12.2016 r.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Wyjaśnienia dla Wykonawców.pdf1 212,01 kB
SIWZ po zmianach z dnia 14.12.2016r..pdf390,24 kB
KOSZTORYS NAKŁADCZY ZDUŃSKI 2017.pdf435,08 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-12-14, godz. 14:22)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-12-14, godz. 14:22)
Odwiedzin: 1966

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5556935