Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                                    Słupsk, dn. 01.12.2016r.
Numer sprawy: 32/DPZ/D/12/2016

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

„Dostawa i montaż wodomierzy zimnej wody w mieszkaniach komunalnych
Miasta Słupska”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupska .
Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa i montaż wodomierzy zimnej wody w
mieszkaniach komunalnych Miasta Słupska”
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż wodomierzy zimnej wody
użytkowej w lokalach będących własnością Miasta Słupska. Wodomierze będą montowane
w lokalach komunalnych (mieszkalnych, socjalnych) zamieszkałych oraz w
pomieszczeniach WC znajdujących się na klatkach schodowych.
- Ilość wodomierzy 99 szt., które należy zakupić i zamontować wg następującego
podziału AWiL1 – 33 szt., AWiL2-33 szt., AZG -33 szt.
2. Termin wykonania zamówienia:
 od dnia podpisania umowy do dnia 31-12-2016r.
3. Termin i miejsce składania ofert

8.12.2016r., o godz. 07:15
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta - „Dostawa i montaż wodomierzy zimnej wody w mieszkaniach
komunalnych Miasta Słupska”
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1.
4) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8.12.2016r. o godz. 07:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Włodarczyk tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
6. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:
najniższa cena - waga 100%.
7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
10. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wzór umowy

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ogłoszenie Konkurs ofert.pdf334,83 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf1 956,72 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc61,00 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc33,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc30,50 kB
Załącznik nr 4 Wzór umowy.doc60,00 kB
Informacja o wyniku postepowania.pdf279,94 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-12-01, godz. 12:37)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-12-01, godz. 12:34)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2614355