Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 22.11.2016r.

Numer sprawy: 31/DPZ/RB/11/2016


OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
2. Określenie przedmiotu zamówienia: roboty budowlane w zakresie wykonania osłony śmietnikowej na terenie nieruchomości przy ul. Lelewela 24 w Słupsku.
3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31-12-2016.
4. Termin i miejsce składania ofert: 02.12.2016r., o godz. 07:15.
Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„OFERTA - Roboty budowlane w zakresie wykonania osłony śmietnikowej na terenie nieruchomości przy ul. Lelewela 24 w Słupsku” – Nr sprawy: 31/DPZ/RB/11/2016, nie otwierać przed dniem 02.12.2016 roku godz. 7:30.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1.
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.12.2016r. o godz. 07:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Włodarczyk tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych, w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wzór umowy
6) Przedmiar robót

UWAGA TERMIN  REALIZACJI DO DNIA 31-12-2016

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf289,51 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf1 622,69 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc55,00 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc31,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc30,50 kB
Zalacznik nr 4 Wzór umowy.docx40,22 kB
Załacznik nr 5 Przedmiar robót.pdf243,89 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf434,83 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-11-22, godz. 12:23)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-11-29, godz. 09:55)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2614144