BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 04.11.2016r.
Numer sprawy: 26/DPZ/RB/11/2016

KONKURS OFERT
„Wykonanie ciągów pieszych z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 3/19 i 3/20 przy ul. Wita Stwosza w Słupsku”
Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016


1.  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku  ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
Określenie przedmiotu zamówienia:
      1)  Wykonanie nawierzchni utwardzonych – ciągów pieszych  z kostki brukowej.
      2)  Wykonanie miejsca na  składowanie odpadów stałych wraz z ogrodzeniem ażurowym.
      3)  Zamontowanie elementów małej architektury tj: ławki, kosze na śmieci.
Powyższe prace  należy  wykonać według projektu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Instrukcja dla oferentów, dokumentacja  projektowa, przedmiar robót i ST.
 3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016r.
4.  Termin i  miejsce składania ofert:
Termin składania ofert: upływa w dniu 15.11.2016r., o godz. 7:10
Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o., 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta - „Wykonanie ciągów pieszych z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 3/19 i 3/20 przy ul. Wita Stwosza w Słupsku” Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
4. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.11.2016r. o godz. 7:20 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1. Instrukcja dla oferentów
2. Formularz oferty
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5. Wykaz osób
6. Wzór umowy
7. Dokumentacja projektowa
8. Przedmiar robót
9. ST

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-11-04, godz. 13:44)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-11-04, godz. 13:44)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf380,40 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf2 381,19 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc32,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc31,00 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz osób.odt10,10 kB
Zalacznik nr 5 Wzór umowy.docx33,26 kB
Projekt budowlany.zip32 440,83 kB
Przedmiar robót.pdf365,80 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc54,50 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf319,70 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1522950