Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych


Ogłoszenie nr 335090 - 2016 z dnia 2016-11-03 r.
Słupsk: Remont pokryć i konstrukcji dachowych w nieruchomościach komunalnych w Słupsku przy ul. Długiej 39
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku działając jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupska.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, krajowy numer identyfikacyjny 77128515500000, ul. ul. Tuwima  4, 76200   Słupsk, państwo , woj. pomorskie, tel. 59 842 82 93, faks 59 842 80 48, e-mail zamowienia.publiczne@pgm.slupsk.pl; maciej.lesniak@pgm.slupsk.pl Adres strony internetowej (URL): www.pgm.slupsk.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.pgm.slupsk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pokryć i konstrukcji dachowych w nieruchomościach komunalnych w Słupsku przy ul. Długiej 39
Numer referencyjny 4/WR/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są: Remont pokryć i konstrukcji dachowych w nieruchomościach komunalnych zlokalizowanych w Słupsku przy ulicy Długiej nr 39. 2. Zakres zamówienia: obejmuje wykonanie roboty dekarskie polegające na wymianie pokrycia dachowego, ocieplenie połaci dachu oraz wzmocnienia konstrukcji więźby dachowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Roboty budowlane przewidziane do wykonania w ramach niniejszego zamówienia obejmują: - przemurowanie kominów ponad dachem, - przemurowanie kominów w części strychowej, - wymiana pokrycia dachowego wraz z izolacją cieplną, - wymiana obróbek blacharskich, - wymiana elementów konstrukcji dachów, - wymiana rynien i rur spustowych, - wymiana podłogi elementów białych podłóg na strychu, - ułożenie izolacji na stropach drewnianych. Opisane w przedmiarze robót znaki towarowe i technologie są propozycją Zamawiającego co to przyjętej technologii. Zamawiający wyraża zgodę na użycie produktów, materiałów i technologii równoważnych, z uwzględnieniem warunku, że Wykonawca wystąpi z wnioskiem o akceptacje rozwiązań równoważnych w terminie 5 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Wniosek Wykonawcy winien opisywać proponowaną metodę lub materiał równoważny z wykazaniem właściwości, norm i technologii proponowanego produktu, materiału czy technologii. Zamawiający w terminie 2 dni od dnia otrzymania wniosku udzieli odpowiedzi Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wzór umowy stanowiące załączniki do zaproszenia. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

II.5) Główny kod CPV): 45000000-7,
Dodatkowe kody CPV: 45261000-4, 42262500-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: spełniona została przesłanka określona art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczna: W ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu nr 16/DPZ/RB/2016 nie została złożona żadna oferta. Zamawiający z uwagi na zapisy w planie budżetu musi w tym roku zrealizować plan rzeczowy. Z uwagi, iż przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w których zakres wchodzą prace zewnętrzne, dla powodzenia inwestycji ważnym jest termin jego realizacji.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Nazwa Remont pokryć i konstrukcji dachowych w nieruchomościach komunalnych w Słupsku przy ul. Długiej 39

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Usługi Ogólnobudowlane Arkadiusz Czechowicz,  ,  Strzelino 81,  76-200,  Słupsk,  kraj/woj. pomorskie

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie nr 335090 o zamiarze zawarcia umowy.pdf320,75 kB
Zaproszenie do negocjacji.docx25,29 kB
Ogłoszenie nr 341931 o udzieleniu zamówienia.pdf287,43 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-11-03, godz. 08:10)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-11-03, godz. 08:10)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626745