Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                                 Słupsk, dn. 19.10.2016r.
Numer sprawy: 25/DPZ/RB/10/2016

KONKURS OFERT
             Wykonanie i montaż wkładu kominowego żaroodpornego w lokalu komunalnym              przy ul. Wyspiańskiego 7/3 w Słupsku

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
Określenie przedmiotu zamówienia:
wykonanie i montażu wkładu kominowego żaroodpornego na potrzeby kotła co na paliwo
stałe w nieruchomości przy ul. Wyspiańskiego 7/3 w Słupsku
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
- przedmiar robót
- opinia kominiarska
- wzór umowy
2. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy
3. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 04.11.2016r., o godz. 7:10
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o., 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta - Wykonanie i montaż wkładu kominowego żaroodpornego w lokalu
komunalnym przy ul. Wyspiańskiego 7/3 w Słupsku”
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1.
4) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.11.2016r.
o godz. 7:20 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury.
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
6. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:
najniższa cena - waga 100%.
7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
10. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz robót
6) Wykaz sprzętu
7) Wzór umowy
8) Przedmiar robót

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-10-19, godz. 13:58)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-10-19, godz. 13:56)
Nazwa plikuRozmiar
ogłoszenie o konkursie ofert.pdf311,63 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf1 902,40 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx25,07 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc31,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc30,50 kB
Załącznik nr 4 Wzór umowy.docx31,49 kB
załącznik nr 5 Przedmiar robót.pdf434,11 kB
załącznik nr 6 Opinia kominiarska.pdf448,27 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf314,08 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1832686