Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                                 Słupsk dnia 19.10.2016

 

Numer sprawy: 23/DPZ/U/10/2016

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

„Wykonanie projektów budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich na termomodernizację budynków mieszkalnych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. zlokalizowanych przy ul. Długiej 2, ul. Długiej 37-38 i ul. Długiej 39 w Słupsku”.

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych i kosztorysów inwestorskich na termomodernizację budynków w stanowiących własność Miasta Słupska przy ul. Długiej 2, Długiej 37-38 i Długiej 39 w Słupsku.
Postępowanie prowadzone jest w 3 częściach:
Część nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 2 w Słupsku.
Część nr 2: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji elewacji budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 37-38 w Słupsku.
Część nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji elewacji budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 39 w Słupsku.
3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2016r.
4. Termin i miejsce składania ofert: 24.10.2016r., o godz. 07:15.
Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„OFERTA na wykonanie projektów budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich na termomodernizację budynków mieszkalnych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. przy ul. Długiej 2, ul. Długiej 37-38, ul. Długiej 39 w Słupsku” - Nr sprawy: 23/DPZ/U/10/2016, nie otwierać przed dniem 24.10.2016 roku godz. 7:30.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1.
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.10.2016r. o godz. 07:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Włodarczyk, tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz osób
6) Wzór umowy

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf360,88 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 273,00 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc57,00 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc32,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc31,00 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz osób.odt23,77 kB
załacznik nr 5 Wzór umowa.doc82,50 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf323,84 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-10-19, godz. 12:58)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-10-19, godz. 12:53)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2614317