Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                          Słupsk, dn. 19.10.2016r.
Numer sprawy: 22/DPZ/U/10/2016


OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

„Wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i przyborów gazowych w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk i administrator w imieniu wspólnot mieszkaniowych.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i przyborów gazowych w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku.

3. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy realizować:
AZG: od daty podpisania umowy do dnia 28.02.2017r.
AWiL1: od daty podpisania umowy do dnia 31.03.2017r.
AWiL2: od daty podpisania umowy do dnia 31.03.2017r.

4. Termin i miejsce składania ofert: 28.10.2016r., o godz. 07:10.
Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta - Wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i przyborów gazowych w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych i Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”- Nr sprawy: 22/DPZ/U/10/2016, nie otwierać przed dniem 28.10.2016 roku godz. 7:30.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1.
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.10.2016r. o godz. 07:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Włodarczyk, tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz usług
6) Wzór umowy

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf421,69 kB
Instrukcja dla oferentów 1.pdf2 440,09 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc62,00 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc32,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc31,00 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz usług.doc35,50 kB
Załącznik nr 5 Wzór umowy.doc70,00 kB
wykaz AWiL1.pdf8 249,06 kB
wykaz AWiL2.pdf4 157,04 kB
wykaz AZG.PDF3 864,85 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf449,88 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-10-19, godz. 11:06)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-10-19, godz. 11:05)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2614204