Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AwiL1/143/2016 Słupsk, dn. 12.10.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Sierpinka 2 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul.Prusa 6. w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: Naprawa stropu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Naprawa stropu pomiędzy piwnicą a parterem budynku Sierpinka 2 w Słupsku (zgodnie z projektem budowlanym).

3. Termin realizacji zamówienia: 31.12.2016 r.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – Naprawa stropu pomiędzy piwnicą a parterem budynku Sierpinka 2 w Słupsku.”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 28.10.2016 r. o godz. 12:00.

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Aleksandra Betto,

e-mail: aleksandra.betto@pgm.slupsk.pl, tel. 725 757 809 w godzinach od 8:00 do 14:00.

 

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

Załączniki do pobrania:

 

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną

4. Przedmiar

5. Projekt budowlany do wglądu u administratora

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
OGLOSZENIE Sierpinka 2 STROP.pdf281,00 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu.odt26,70 kB
Oswiadczenie oferenta o zapoznaniu sie z dokumentacja techniczna.odt15,18 kB
Sierpinka2-Wzmocnienie stropu -przedmiar.pdf57,54 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2016-10-16, godz. 16:47)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2016-10-16, godz. 16:46)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4897576