BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                             Słupsk, dn. 12.10.2016r.
Numer sprawy: 18/DPZ/RB/9/2016

                                                 KONKURS OFERT
„Budowa przyłącza odprowadzenia wód opadowych oraz wykonanie utwardzenia i zagospodarowania terenu przy ul. Konopnickiej 14 w Słupsku działka 862/11”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
1. Określenie przedmiotu zamówienia: budowa nowej sieci odprowadzającej wody opadowe z działki nr 862/11 i budynku mieszkalnego wielorodzinnego Konopnickiej 14 w oparciu o istniejącą kanalizację deszczową przebiegającą wzdłuż ul. Konopnickiej, do której należy ją włączyć.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Instrukcja dla oferentów, projekt budowlany, przedmiar robót i STWiOR.
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia      15.12.2016r.                                                                                                                            Termin i miejsce składania ofert

1) Termin składania ofert: upływa w dniu 27.10.2016r., o godz. 7:10
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o., 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta - Budowa przyłącza odprowadzenia wód opadowych oraz wykonanie
utwardzenia i zagospodarowania terenu przy ul. Konopnickiej 14 w Słupsku działka 862/11”
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1.
4) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.10.2016r. o godz. 7:20 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
3. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury.
4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
5. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:
najniższa cena - waga 100%.
6. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
7. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
8. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
9. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz osób
6) Wzór umowy
7) Projekt budowlany
8) Przedmiar robót
9) STWiOR

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-10-13, godz. 08:32)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-10-13, godz. 08:31)
Nazwa plikuRozmiar
ogłoszenie - konkurs ofert.pdf339,87 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 227,67 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc55,50 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc32,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc30,50 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz osób.odt21,30 kB
załącznik nr 6 Konopnicka 14 Projekt sieci deszczowej.odt27,95 kB
załącznik nr 8 Konopnicka 14 STWIORB.odt23,38 kB
Zagospodarowanie podwórka - rys 1.A.pdf432,10 kB
lnstalacja 1_500 - rys 1.1.pdf420,59 kB
załącznik nr 7 PRZEDMIAR ROBÓT Konopnicka 14 Budowa przył. desz.pdf1 793,05 kB
Zalacznik nr 5 Wzór umowy.docx32,58 kB
Wyjaśnienia dla wykonawców.pdf308,66 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf497,08 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1522983