Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                          Słupsk, dn. 11.10.2016r.
Numer sprawy: 19/DPZ/RB/10/2016

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

„Roboty budowlane w zakresie rozbiórki budynku mieszkalnego i pomieszczeń gospodarczych przy ulicy Wileńskiej 26 of w Słupsku”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk

2. Określenie przedmiotu zamówienia: roboty budowlane w zakresie rozbiórki budynku mieszkalnego i ośmiu komórek lokatorskich przy ul. Wileńskiej 26 of w Słupsku.
3. Termin wykonania zamówienia:
 od dnia 30-11-2016
4. Termin i miejsce składania ofert  

1) Termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2016r., o godz. 07:10

2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.      76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta - Konkurs na wykonanie: „Roboty budowlane w zakresie rozbiórki budynku mieszkalnego i pomieszczeń gospodarczych przy ulicy Wileńskiej 26 of w Słupsku”
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1.
4) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.10.2016r.              o godz. 07:20 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Włodarczyk tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:
najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz robót
6) Wykaz osób
7) Wzór umowy
8) Przedmiar robót
9) STWiOR
10) Projekt budowlany, plan sytuacyjny

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT.pdf330,53 kB
Instrukcja dla oferentów - Wileńska 26 of.pdf2 322,49 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc55,00 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc32,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc30,50 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz robót.docx19,80 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz osób.odt23,48 kB
Zalacznik nr 6 Wzór umowy.docx40,53 kB
Załącznik nr 7 WILEŃSKA- przedmiar robót.pdf142,80 kB
Załącznik nr 8 STWiOR__-_ROBOTY_ROZBIORKOWE.pdf88,44 kB
Załącznik nr 9 Projekt budowlany - Opis techniczny - Wileńska 26.pdf12 622,32 kB
Rys 1.pdf718,02 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf612,68 kB
Unieważnienie postępowania i ponowna weryfikacja ofert.pdf452,46 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-10-11, godz. 14:24)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-10-11, godz. 14:16)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2614343