Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: /AwiL 1/2016 Słupsk, dn. 28.09.2016

 

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE CENOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Ogrodowa 2 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1.Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej na remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Ogrodowa 2 w Słupsku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • przedmiar robót

  • kosztorys inwestorski

3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji:36 miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta –Opracowanie dokumentacji technicznej na remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Ogrodowa 2 w Słupsku.”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 19.10.2016r. o godz. 12.00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Sandra Robakowska

e-mail: sandra.robakowska@pgm.slupsk.pl, tel 59 84 87 582, w godzinach od 7.00 do 15.00,

 

Wybór oferty

 

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
zapytanie cenowe-ogrodowa 2.pdf334,58 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu.odt23,42 kB
Formularz ofertowy.odt17,09 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2016-10-10, godz. 08:17)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2016-10-10, godz. 07:53)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2732125