Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                                    Słupsk, dn. 30.09.2016r.

Numer sprawy: 17/DPZ/U/9/2016

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

„Wykonanie usług powszechnej deratyzacji w nieruchomościach Miasta Słupsk  i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku.”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku             ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk  i administrator wspólnot mieszkaniowych.
2. Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie usług powszechnej deratyzacji w nieruchomościach Miasta Słupsk i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.
3. Termin wykonania zamówienia:
 od  dnia 15.10.2016 do dnia 15.11.2016r.
 od  dnia 15.03.2017 do dnia 15.04.2017r.
 od  dnia 15.10.2017 do dnia 15.10.2017r.
 
4. Termin i miejsce składania ofert

1) Termin składania ofert upływa:  12.10.2016r., o godz. 07:20
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta - Konkurs na wykonanie usług powszechnej deratyzacji w nieruchomościach Miasta Słupsk i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku."
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.10.2016r. o godz. 07:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Włodarczyk tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:
 najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz usług
6) Wzór umowy
7) Wykaz nieruchomości

 

UWAGA!

W związku ze zmianą zapisów umowy przedłuża się termin do złożenia ofert i wyznacza się go na dzień 14.10.2016r. na godz. 7:10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2016 o godz. 7:30. UWAGA wykaz budynków AWIL 2 - uzupełniony

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-09-30, godz. 11:48)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-10-13, godz. 12:07)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf359,13 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 319,68 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc55,00 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc32,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc31,00 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz usług.docx19,58 kB
Załącznik nr 5 - Wzór umowy.doc54,00 kB
wykaz budynków AWiL 1.PDF7 240,36 kB
wykaz budynków AWiL 2.pdf3 245,38 kB
wykaz budynków AZG.pdf2 102,55 kB
Wyjasnienia dla Wykonawców.pdf929,51 kB
Instrukcja dla oferentów po zmianie z dnia 11.10.2016r..pdf342,76 kB
Załącznik nr 5 - Wzór umowy po zmianie z dnia 11.10.2016r..doc56,50 kB
wykaz budynków AWiL 2.pdf3 362,27 kB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf306,01 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1832619