BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Ogłoszenie nr 308228 - 2016 z dnia 2016-09-14 r.
Słupsk: Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Słupsku przy ul. Długiej 20
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku jako zarządca nieruchomości w imieniu Miasta Słupska
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, krajowy numer identyfikacyjny 77128515500000, ul. ul. Tuwima  4, 76200   Słupsk, państwo , woj. pomorskie, tel. 59 842 82 93, faks 59 842 80 48, e-mail
Adres profilu nabywcy: www.bip.pgm.slupsk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: spółka prawa handlowego zarządca nieruchomości
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Słupsku przy ul. Długiej 20
Numer referencyjny 2/WR/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Słupsku przy ul. Długiej 20 w zakres którego wchodzi: remont dachu, przemurowanie kominów, remont stropu na ostatniej kondygnacji, izolacja i ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie ścian tylnych, renowacja ściany frontowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

II.5) Główny kod CPV): 45000000-7,
Dodatkowe kody CPV: 45261000-4, 45320000-6, 45410000-4, 45420000-7, 45440000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. Podstawa faktyczna: W ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu nr 13/DPZ/RB/2016 nie została złożona żadna oferta.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Ogólnobudowlany Ryszard Tracz,  ,  ul. Różana 7,  76-251,  Kobylnica,  kraj/woj. pomorskie

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-09-14, godz. 10:10)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-09-14, godz. 10:09)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie nr 308228 o zamiarze zawarcia umowy.pdf316,63 kB
Ogłoszenie nr 310476 o udzieleniu zamówienia.pdf279,38 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1524404