Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL1/126/2016 Słupsk, dn. 05.09.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 30 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu polegającego na termomodernizacji budynku przy ul. Armii Krajowej 30 w Słupsku

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

- przedmiar robót

- projekt budowlany - do wglądu u administratora budynku

3. Termin realizacji zamówienia: do czerwca 2017 r.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy składający się z części:

1/ termomodernizacja elewacji,

2/ ściany fundamentowe oraz cokół,

3/ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

4/ opaska drenażowa,

5/ wymiana posadzki w piwnicy.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – wykonanie remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej „Armii Krajowej 30“ w Słupsku“.

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 21.09.2016 r. o godz. 15.00.

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Małgorzata Kowalczyk-Bekier - administrator, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 w Słupsku ul. Prusa 6, pok. nr 17, tel. 59 84 87 611, e-mail: malgorzata.kowalczyk-bekier@pgm.slupsk.pl w godz. od 7.00 do 15.00.

 

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Pełnomocnik Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną

4. Przedmiar robót

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
zapytanie remont A.Krajowej 30.pdf346,80 kB
ARMI KRAJOWEJ 30-PRZEDMIAR.pdf261,72 kB
Formularz ofertowy.odt16,49 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu[1].odt23,64 kB
Oswiadczenie oferenta o zapoznaniu sie z dokumentacja techniczna.odt14,45 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2016-09-11, godz. 08:34)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2016-09-11, godz. 08:34)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4897620