Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AwiL -1 / 125/2016 Słupsk, dn. 23.08.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Na Wzgórzu 1 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów w budynku wspólnoty mieszkaniowej Na Wzgórzu 1 w Słupsku

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: określa przedmiar robót

3. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2016 r

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 60 miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – Remont dachu wraz z przemurowaniem kominów Na wzgórzu 1 w Słupsku.”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 08.09.2016 o godz. 14:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Grażyna Prondzinska

e-mail: grazyna.prondzinska@pgm.slupsk.pl tel. 725 757 815 w godzinach od 7:00 do 15:00,

 

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

 

Załączniki do pobrania:

 

  1. Formularz ofertowy

  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

  3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną

  4. Przedmiar robót

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Zapytanie Na Wzgórzu 1.pdf306,38 kB
Na Wzgórzu 1 przedmiar.pdf1 856,06 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu nowy.odt27,27 kB
Oswiadczenie oferenta o zapoznaniu sie z dokumentacja techniczna nowy.odt15,15 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2016-09-05, godz. 08:47)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2016-09-05, godz. 08:23)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4897681