Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

27/07/2016    S143    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Słupsk: Usługi sprzątania i zamiatania ulic

2016/S 143-259456

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
ul. Tuwima 4
Punkt kontaktowy: PGM Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4
Osoba do kontaktów: Aleksandra Junak
76-200 Słupsk
Polska
Tel.: +48 598425222
E-mail: zamowienia.publiczne@pgm.slupsk.pl
Faks: +48 598428048
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pgm.slupsk.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgm.slupsk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego zarządca nieruchomości
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
Inny: zarządzanie nieruchomościami
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Miasto Słupsk i Wspólnoty Mieszkaniowe
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
Polska
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługi utrzymania porządku i czystości na terenach Miasta Słupsk i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Słupsk.
Kod NUTS PL631
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania porządku i czystości na terenach Miasta Słupsk i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku w zakresie: codzienne utrzymania porządku i czystości terenów zewnętrznych nieruchomości, zimowe utrzymanie terenów zewnętrznych, pielęgnacja terenów zielonych w zakresie koszenia trawy, odchwaszczania skupin roślin ozdobnych, mycie małej architektury usytuowanej na skwerach, podwórkach i placach zabaw, im. Ławki, stoły do gry w szachy, urządzenia zabawowe, opróżnianie koszy na odpady.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa: wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
Łączna powierzchnia terenów do sprzątania wynosi: 590646,40 m2, w tym powierzchnia trawników 225.377,00m2. W ramach innych usług wchodzi w zakres zamówienia 1607,00 m2 powierzchni do odchwaszczenia oraz 42 sztuki urządzeń małej architektury do mycia.
Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz ich powierzchnie – określa załącznik Nr 8.4 do SIWZ.
 Niniejsze zamówienie składa się z 7 części.
 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Niniejsze postępowanie składa się z 7 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na jedną lub więcej części.
 Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających których mowa
 w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, maksymalnie do wartości 10 % zamówienia podstawowego.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90610000, 90620000, 90630000, 90900000, 90910000, 77300000, 77310000, 77312000, 77312100, 77314100
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Łączna powierzchnia terenów do sprzątania wynosi: 590646,40 m2, w tym powierzchnia trawników 225.377,00m². W ramach innych usług wchodzi w zakres zamówienia 1607,00 m² powierzchni do odchwaszczenia oraz 42 sztuki urządzeń małej architektury do mycia. Dopuszcza się zmianę ilość terenów w zakresie zwiększenia i zmniejszenia, objętych przedmiotem zamówienia do wysokości 5 %. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 10 %.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 396 019,49 EUR
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1  Nazwa: Usługi utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
1)
Krótki opis
Usługi utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 określa: wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
Łączna powierzchnia terenów do sprzątania w Części Nr 1 wynosi: 85885,00m2, w tym powierzchnia trawników 38121,00m2. W ramach innych usług wchodzi w zakres zamówienia 52,00 m2 powierzchni do odchwaszczenia.
Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz ich powierzchnie – określa załącznik Nr 8.1 do SIWZ.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90610000, 90620000, 90630000, 90900000, 90910000, 77300000, 77310000, 77312000, 77312100, 77314100
3)
Wielkość lub zakres
Łączna powierzchnia terenów do sprzątania w Części Nr 1 wynosi: 85885,00m2, w tym powierzchnia trawników 38121,00m². W ramach innych usług wchodzi w zakres zamówienia 52,00 m² powierzchni do odchwaszczenia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 199 644,96 EUR
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2  Nazwa: Usługi utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
1)
Krótki opis
Usługi utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 określa: wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
Łączna powierzchnia terenów do sprzątania w Części Nr 2 wynosi: 54059,70m2, w tym powierzchnia trawników 39480,00m2.
Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz ich powierzchnie – określa załącznik Nr 8.2 do SIWZ.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90610000, 90620000, 90630000, 90900000, 90910000, 77300000, 77310000, 77312000, 77312100, 77314100
3)
Wielkość lub zakres
Łączna powierzchnia terenów do sprzątania w Części Nr 2 wynosi: 54059,70m2, w tym powierzchnia trawników 39480,00m².
Szacunkowa wartość bez VAT: 125 177,45 EUR
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3  Nazwa: Usługi utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
1)
Krótki opis
Usługi utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla Części nr 3 określa: wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
Łączna powierzchnia terenów do sprzątania w Części Nr 3 wynosi: 85167,70 m2, w tym powierzchnia trawników 37991,00m2.
Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz ich powierzchnie – określa załącznik Nr 8.3 do SIWZ.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90610000, 90620000, 90630000, 90900000, 90910000, 77300000, 77310000, 77312000, 77312100, 77314100
3)
Wielkość lub zakres
Łączna powierzchnia terenów do sprzątania w Części Nr 3 wynosi: 85167,70 m2, w tym powierzchnia trawników 37991,00m².
Szacunkowa wartość bez VAT: 197 209,30 EUR
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4  Nazwa: Usługi utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
1)
Krótki opis
Usługi utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla Części nr 4 określa: wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
Łączna powierzchnia terenów do sprzątania w Części Nr 4 wynosi: 106075,70 m2, w tym powierzchnia trawników 7961,00m2. W ramach innych usług wchodzi w zakres zamówienia 1555,00 m2 powierzchni do odchwaszczenia oraz 42 sztuki urządzeń małej architektury do mycia.
Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz ich powierzchnie – określa załącznik Nr 8.4 do SIWZ.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90610000, 90620000, 90630000, 90900000, 90910000, 77300000, 77310000, 77312000, 77312100, 77314100
3)
Wielkość lub zakres
Łączna powierzchnia terenów do sprzątania w Części Nr 4 wynosi: 106075,70 m2, w tym powierzchnia trawników 7961,00m². W ramach innych usług wchodzi w zakres zamówienia 1555,00 m² powierzchni do odchwaszczenia oraz 42 sztuki urządzeń małej architektury do mycia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 273 201,46 EUR
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5  Nazwa: Usługi utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
1)
Krótki opis
Usługi utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla Części nr 5 określa: wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ
Łączna powierzchnia terenów do sprzątania w Części Nr 5 wynosi: 85291,10 m2, w tym powierzchnia trawników 27562,40m2.
Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz ich powierzchnie – określa załącznik Nr 8.5 do SIWZ.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90610000, 90620000, 90630000, 90900000, 90910000, 77300000, 77310000, 77312000, 77312100, 77314100
3)
Wielkość lub zakres
Łączna powierzchnia terenów do sprzątania w Części Nr 5 wynosi: 85291,10 m2, w tym powierzchnia trawników 27562,40m².
Szacunkowa wartość bez VAT: 197 495,04 EUR
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6  Nazwa: Usługi utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
1)
Krótki opis
Usługi utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla Części nr 6 określa: wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ
Łączna powierzchnia terenów do sprzątania w Części Nr 6 wynosi: 87178,70m2, w tym powierzchnia trawników 30529,60m2.
Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz ich powierzchnie – określa załącznik Nr 8.6 do SIWZ.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90610000, 90620000, 90630000, 90900000, 90910000, 77300000, 77310000, 77312000, 77312100, 77314100
3)
Wielkość lub zakres
Łączna powierzchnia terenów do sprzątania w Części Nr 6 wynosi: 87178,70m2, w tym powierzchnia trawników 30529,60m².
Szacunkowa wartość bez VAT: 201 865,85 EUR
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7  Nazwa: Usługi utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
1)
Krótki opis
Usługi utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla Części nr 7 określa: wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
Łączna powierzchnia terenów do sprzątania w Części Nr 7 wynosi: 86988,50m2, w tym powierzchnia trawników 43732,00m2.
Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz ich powierzchnie – określa załącznik Nr 8.7 do SIWZ.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90610000, 90620000, 90630000, 90900000, 90910000, 77300000, 77310000, 77312000, 77312100, 77314100
3)
Wielkość lub zakres
Łączna powierzchnia terenów do sprzątania w Części Nr 7 wynosi: 86988,50m2, w tym powierzchnia trawników 43732,00m².
 Szacunkowa wartość bez VAT: 201 425,43 EUR
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w kwocie:
 Dla części nr 1 – 15.000,00 PLN
 Dla części nr 2 – 10.000,00 PLN
 Dla części nr 3 – 15.000,00 PLN
 Dla części nr 4 – 15.000,00 PLN
 Dla części nr 5 – 15.000,00 PLN
 Dla części nr 6 – 15.000,00 PLN
 Dla części nr 7 – 15.000,00 PLN
 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 1) pieniądzu;
 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 3) gwarancjach bankowych;
 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto Zamawiającego mBANK nr 98 1140 2118 0000 2180 2900 1005 z dopiskiem na przelewie wadium w postępowaniu nr 11DPZU2016, natomiast w pozostałych akceptowalnych formach należy składać wraz z ofertą w osobnej kopercie, w siedzibie Zamawiającego w Słupsku, ul. Tuwima 4, pokój nr 4 (sekretariat).
 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 3) kwotę gwarancji,
 4) termin ważności gwarancji
 5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego gdy Wykonawca:
 a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
 b) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy”;
 c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust 1, 1a, 2, 4 ustawy Pzp
 6. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z regulacją art. 46 ust. 4a-5 Pzp.
 7. Zamawiający zaleca, aby do oferty została dołączona kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, jako cenę jednostkową miesięcznego wynagrodzenia wykonawcy.
 2. Ustawa z 23.4.1964 Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
 § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
 § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie i obliczenia ceny ofertowej oddzielnie dla każdej z części zamówienia na którą składa ofertę.
 4. Cenę oferty w każdej z części należy obliczyć na podstawie odpowiedniego dla danej części rubryki w Formularzu ofertowym.
 5. W formularzu cenowym należy podać ceny jednostkowe i wysokość stawki podatku VAT na ich podstawie obliczyć zgodnie z wzorem formularza cenowego cenę oferty brutto (z VAT).
 6. Cenę ofertową należy obliczyć łącznie z podatkiem VAT w wysokości 8 %
 za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 7. Cena oferowana to całkowite wynagrodzenie miesięczne brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 8. W formularzu oferty należy podać wartość netto, wartość podatku VAT i cenę brutto
 (z podatkiem VAT) za wykonanie usługi objętej zamówieniem w okresie jednego miesiąca.
 9. Wynagrodzenie ryczałtowe, winno obejmować wszystkie koszty związane
 z wykonaniem usługi określonej w dokumentacji przetargowej. Cena musi być wyrażona w wartości brutto i wartości netto w złotych polskich. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
 10. Wszystkie wartości oraz ostateczną cenę oferty należy obliczyć i podać zgodnie
 z polskim systemem płatniczym z dokładnością zaokrągleń do drugiego miejsca po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
 3. Pełnomocnictwo powinno:
 1) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,
 2) wymieniać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się
 o udzielenie zamówienia,
 3) każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.
 4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
 5. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani na 3 dni przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
 1) sposób ich współdziałania,
 2) zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,
 3) numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności
 4) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
 5) umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców razem i każdego osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 200 000,00 PLN dla każdej z części na którą jest złożona oferta. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część wartość polisy winna obejmować sumę wartości dla wszystkich części na które składana jest oferta.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
 1. Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie których wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 1) Dowodami o których mowa powyżej są:
 a) poświadczenie
 b) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia
 c) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 4 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów poświadczających, że wykazane usługi zostały wykonane należycie.
 d) W przypadku konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia alb innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
 Za najważniejsze usługi które należy wykazać w wykazie oraz dla których należy przedstawić dowody, uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku o którym mowa w pkt. 6.1.2) SIWZ.
 2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami których wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
 Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
 1. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej dwa zamówienie polegające na wykonaniu usługi utrzymania czystości i porządku terenów zewnętrznych bądź usługi utrzymania czystości i porządku terenów zewnętrznych i koszenia trawy o powierzchni terenów nie mniejszej niż:
Część nr 1 – 70 000 m2
Część nr 2 – 50 000 m2
Część nr 3 – 70 000 m2
Część nr 4 – 90 000 m2
Część nr 5 – 80 000 m2
Część nr 6 – 70 000 m2
Część nr 7 – 70 000 m2
Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną z części zamówienia, zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu na sumę powierzchni terenu dla części, na którą wykonawca składa ofertę.
 2. Wykonawca spełni warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym w sytuacji, kiedy wykaże że dysponuje co najmniej:
 4 kosiarkami spalinowymi
 3 kosami spalinowymi / podkaszarkami
 1 pługiem (np. ciągnik z pługiem lub inny pług z napędem mechanicznym) do odśnieżania chodników wjazdów, dróg i placów wewnętrznych, jedną piaskarką do usuwania śliskości na chodnikach (np. ciągnik z rozrzutnikiem do piasku) jednym ciągnikiem z przyczepą lub samochodem ciężarowym skrzyniowym do wywozu gruzu, liści i innych nieczystości nietypowych,
 Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną z części zamówienia, zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu świadczącego o dysponowaniu potencjałem technicznym w ilości stanowiących sumę wymaganych urządzeń dla części, na które wykonawca składa ofertę.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Termin płatności. Waga 10
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
11/DPZ/U/2016
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.9.2016 - 12:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydato
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 12.9.2016 - 12:10
Miejscowość:
Słupsk
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2020.
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposobu realizacji zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27, przekazywanie oświadczeń, wniosków i zawiadomień, ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się:
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.7.2016

 

 

Słupsk, dnia 06 września 2016r.

 

 

Do Wykonawców,

biorących udział w postępowaniu

 

 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, o nazwie „Usługi utrzymania porządku i czystości na terenach Miasta Słupsk i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

 

W celu prawidłowego wypełniania załącznika nr 5 do SIWZ „Wykaz usług” Zamawiający informuje potencjalnych Wykonawców, iż dane zawarte w wykazie powinny                    w sposób jasny i precyzyjny opisywać zrealizowane bądź aktualnie realizowane usługi.                           W związku z powyższym w tabeli zamieszczonej w formularzu „Wykaz usług” Wykonawca powinien wpisać w rubryce „data podpisania protokołu odbioru” termin realizacji zamówienia w formie dat rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usługi.

 

Słupsk, dnia 08.09.2016r.

 

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:                                                                     

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej

Spółka z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

Zarządca nieruchomości działający w imieniu Miasta Słupsk i Wspólnot Mieszkaniowych

http: www.pgm.slupsk.pl

e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na „Usługi utrzymania porządku i czystości na terenach Miasta Słupsk i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsk”                                                                       - Nr sprawy: 11/DPZ/RB/2016.

 

WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW

W związku z zgłoszonymi przez Wykonawców wnioskiem o wyjaśnienia zapisów                     w załączniku nr 1 „Formularz ofertowy” do SIWZ,  Zamawiający przekazuje poniżej  wyjaśnienia o sposobie wyliczenia ceny ofertowej,  dla części nr 1 i części nr 4.

W formularzu ofertowym Zamawiający zamieścił tabelę, na podstawie której Wykonawca powinien przedstawić sposób wyliczenia ceny, z uwzględnieniem cen jednostkowych. Tabela jest przygotowana do obliczenia miesięcznego wynagrodzenia. Przy obliczeniu wynagrodzenia za usługi w zakresie odchwaszczania skupin roślin ozdobnych oraz w zakresie mycia urządzeń małej architektury, należy podać cenę za wykonanie jednorazowej usługi. Ceny jednostkowej nie należy dzielić przez okres trwania umowy.

 

Usługi w zakresie odchwaszczania skupin roślin ozdobnych

Z uwagi na zapisy ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, przyjmuje się, że usługę odchwaszczania skupin roślin ozdobnych wykonujemy 1 raz w miesiącu, przez  5 miesięcy                    w roku tj. w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.

 

 

 

 

Ilość m²

(1)

Stawka za miesiąc za 100 m²/ 1 szt [zł] netto

(2)

Wartość Vat 8%

(3)

Stawka za miesiąc 100m²/ 1 szt. [zł] brutto

(4)

Wartość miesięczna umowy netto [zł] (1x2)

Wartość Vat 8%

(1x2x8%)

Wartość miesięczna umowy brutto [zł]

Usługi w zakresie odchwaszczania skupin roślin ozdobnych

1555,00

Wpisujemy cenę za 1 -krotne wykonanie usługi

 

 

 

 

 

Na potrzeby wyliczenia ceny w całym okresie trwania umowy należy dokonać następującego wyliczenia:

[ Cena j.   X   Ilość   ]  /   100 = Cena m.

Cena m.   X   20  =   Cena ofertowa

 

Gdzie:

Cena j. – jest ceną jednostkową za 1 krotność odchwaszczania za zł /100m2]

Ilość – jest to ilość metrów kwadratowych terenu objętego usługą

Cena m. – jest to cena miesięczna za wykonanie 1 krotnego odchwaszczania

20 – ilość usługi zrealizowanej w okresie trwania umowy tj. (48 miesięcy)

Cena ofertowa - jest to cena za wykonanie usługi w całym okresie trwania umowy

 

Usługi w zakresie mycia urządzeń małej architektury

 

Z uwagi na zapisy ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, przyjmuje się, że usługę mycia małej architektury wykonujemy 1 raz w miesiącu, przez  7 miesięcy w roku tj. w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku.  

Ilość m²

(1)

Stawka za miesiąc za 100 m²/ 1 szt [zł] netto

(2)

Wartość Vat 8%

(3)

Stawka za miesiąc 100m²/ 1 szt. [zł] brutto

(4)

Wartość miesięczna umowy netto [zł] (1x2)

Wartość Vat 8%

(1x2x8%)

Wartość miesięczna umowy brutto [zł]

Usługi w zakresie mycia urządzeń małej architektury

42,00

Wpisujemy cenę za 1 -krotne wykonanie usługi

 

 

 

 

 

Na potrzeby wyliczenia ceny w całym okresie trwania umowy należy dokonać następującego wyliczenia:

[ Cena j.   X   Ilość   ]  /   100 = Cena m.

Cena m.   X   28  =   Cena ofertowa

 

 

 

Gdzie:

Cena j. – jest ceną jednostkową za 1 krotność mycia za 1 sztukę

Ilość – jest to ilość urządzeń małej architektury objętych usługą

Cena m. – jest to cena miesięczna za wykonanie 1 krotnego mycia

28 – ilość usługi zrealizowanej w okresie trwania umowy tj. (48 miesięcy)

Cena ofertowa -  jest to cena za wykonanie usługi w całym okresie trwania umowy

 

 

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego dnia 8.09.2016 r.

 

 

 

Słupsk, dnia 09 września 2016r.

 

 

 

 

 

Do Wykonawców,

 

biorących udział w postępowaniu

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

 

O  ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, o nazwie „Usługi utrzymania porządku i czystości na terenach Miasta Słupsk i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

 

 

 

Informuję, że z uwagi na zmianę zapisów formularza ofertowego Zamawiający zmienia termin składania ofert, wyznaczając go na dzień:

 

21 WRZEŚNIA 2016 na godz. 7:10.

 

W związku z czym termin otwarcia ofert również ulega zmianie i wyznaczony jest na dzień

 

21 WRZEŚNIA 2016 na godz. 7:15.

 

 

 

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w dniu 09.09.2016r.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
2016-OJS143-259456-pl Ogłoszenie o zamówieniu.pdf205,85 kB
SIWZ.pdf8 095,94 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx24,94 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia art 22.doc31,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.doc30,00 kB
Zalacznik nr 4 Wzor oswiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc37,50 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz usług.docx16,38 kB
Zalacznik nr 6 Wykaz sprzetu.docx15,96 kB
Załącznik nr 7 Wzór umowy.docx51,57 kB
Załącznik nr 8 Wykaz nieruchomości.zip2 108,54 kB
2016-OJS149-270194-pl Ogłoszenie o spostowaniu.pdf59,92 kB
Ogłoszenie o sprostowaniu.pdf71,92 kB
Załącznik nr 7 Wzór umowy po zmianach z dnia 02.08.2016r..docx51,47 kB
Informacja dla Wykonawców.pdf233,71 kB
Wyjasnienia dla Wykonawców.pdf721,33 kB
Ogłoszenie o sprostowaniu.pdf78,85 kB
Informacja dla Wykonawców o zmianie terminu składania ofert.pdf218,04 kB
SIWZ po zmianiach z dnia 09.09.2016.pdf7 896,39 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy po zmianie z dnia 09.09.2016r..docx30,65 kB
2016-OJS176-316687-pl Ogłoszenie o sprostowaniu.pdf65,32 kB
Informacja z otwarcia ofert sprzątanie.docx16,13 kB
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf880,38 kB
2016-OJS219-400283-pl ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf146,77 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-07-27, godz. 14:29)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-09-09, godz. 15:33)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626756