Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.pgm.slupsk.pl
_________________________________

_______
Słupsk: Renowacja elewacji budynku zabytkowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku - dawnego kościoła p.w. św. Mikołaja z XIV w.
Numer ogłoszenia: 149249 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku , ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 82 93, faks 59 842 80 48.
• Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgm.slupsk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Inwestor zastępczy: Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja elewacji budynku zabytkowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku - dawnego kościoła p.w. św. Mikołaja z XIV w..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w ramach zadania pn. Renowacja elewacji budynku zabytkowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku - dawnego kościoła p.w. św. Mikołaja z XIV w. realizowane w 2 częściach obejmujących w swoim zakresie: Część nr 1: Renowacja elewacji zachodniej kościoła łącznie z wieżą, wymiana balustrady i uzupełnienie elementów na wieży i wymiana okna witrażowego. Część nr 2: Izolacja fundamentów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: - Projekt budowlany stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. - przedmiar robót dla części nr 1 stanowiąca załącznik nr 9.1 do SIWZ. - przedmiar robót dla części nr 2 stanowiąca załącznik nr 9.2 do SIWZ. - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane w 2 częściach. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 10. Zamawiający wprowadza zastrzeżenie wskazujące na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia obejmującej roboty budowlane. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia..
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.45.31.00-8, 45.42.10.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium: Dla części nr 1: w kwocie 10.000,00 zł Dla części nr 2: w kwocie: 500,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto Zamawiającego 08 1140 2118 0000 2179 7400 1006 mBank z dopiskiem na przelewie wadium w postępowaniu nr 4IZ-DPZ2016, natomiast w pozostałych akceptowalnych formach należy składać wraz z ofertą w osobnej kopercie, w siedzibie Zamawiającego w Słupsku, ul. Tuwima 4, pokój nr 4 (sekretariat). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego gdy Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy b) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust 1, 1a, 2, 4 ustawy Pzp 6. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z regulacją art. 46 ust. 4a-5 Pzp. 7. Zamawiający zaleca, aby do oferty została dołączona kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: Dla części nr 1: co najmniej trzy zamówienia polegające na wykonaniu remontów, renowacji i modernizacji elewacji bądź dachów budynków wpisanych do rejestru zabytków, gdzie wartość zamówienia jest nie mniejsza niż 250.000,00 zł. Dla części nr 2: co najmniej trzy zamówienia polegające na wykonaniu remontów, renowacji i modernizacji elewacji bądź izolacji fundamentów budynków wpisanych do rejestru zabytków.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o a) Zamawiający odstępuje od opisu warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia dla części nr 1 i 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o b) Wykonawca spełni warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w sytuacji kiedy wykaże, że dysponuje co najmniej: Dla części nr 1: jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy obiektach zabytkowych w specjalności ogólnobudowlanej. Dla części nr 2: jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy obiektach zabytkowych w specjalności ogólnobudowlanej.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości: Dla części nr 1: co najmniej 500 000,00 PLN. Dla części nr 2: co najmniej 200 000,00 PLN
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Za najważniejsze roboty które należy wykazać w wykazie oraz dla których należy przedstawić dowody, uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku o którym mowa w 6.1.2) SIWZ. 1) Dowodami o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia którym mowa w lit. a) powyżej 3) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 7.4. SIWZ, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów poświadczających, że wykazane roboty zostały wykonane należycie. W przypadku konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 80
• 2 - Termin gwarancji - 20
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w SIWZ została przewidziana możliwość dokonania zmiany umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącymi załącznik nr 7 do SIWZ oraz wskazanymi poniższej. 2. Strony wyrażają zgodę na zmiany zapisów umowy w przypadku: a) zmiany harmonogramu wykonania robót w miarę potrzeb z zastrzeżeniem terminu końcowego, zaktualizowany harmonogram bez zmiany terminu końcowego nie wymaga wprowadzenia aneksu, a jedynie zgody Zamawiającego; b) zmiany terminu: - w przypadku wystąpienia siły wyższej powodującej obiektywną niemożliwość realizacji umowy w określonym terminie, - decyzji inwestora zmieniającymi termin zakończenia robót w związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikającymi z prowadzonej przez inwestora działalności, - napotkania na nieruchomości, na której prowadzone są roboty budowlane, warunków fizycznych bądź przedmiotów mających wpływ na wydłużenie procesu inwestycyjnego, - konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, które ze względu na swoje rozmiary i zakres mogą spowodować przesunięcie terminu zakończenia robót, c) wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania treści umowy do obowiązującego prawa; d) zmiany osób uprawnionych do koordynowania, kontroli oraz odbiorów prac będących przedmiotem umowy. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Tuwima 4 76-200 Słupsk, pok. nr 5.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Tuwima 4 76-200 Słupsk, sekretariat - pok. nr 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w części nr 2 Izolacja fundamentów w przypadku braku otrzymania środków finansowych niezbędnych do realizacji zamówienia..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Renowacja elewacji zachodniej kościoła łącznie z wieżą, wymiana balustrady i uzupełnienie elementów na wieży i wymiana okna witrażowego..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Renowacja elewacji zachodniej kościoła łącznie z wieżą, wymiana balustrady i uzupełnienie elementów na wieży i wymiana okna witrażowego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: - Projekt budowlany stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. - przedmiar robót dla części nr 1 stanowiąca załącznik nr 9.1 do SIWZ. - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 10. Zamawiający wprowadza zastrzeżenie wskazujące na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia obejmującej roboty budowlane. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.45.31.00-8, 45.42.10.00-4.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 80
o 2. Termin gwarancji - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Izolacja Fundamentów.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Izolacja fundamentów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: - Projekt budowlany stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. - przedmiar robót dla części nr 2 stanowiąca załącznik nr 9.2 do SIWZ. - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 10. Zamawiający wprowadza zastrzeżenie wskazujące na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia obejmującej roboty budowlane. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.45.31.00-8, 45.42.10.00-4.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 80
o 2. Termin gwarancji - 20

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf335,11 kB
SIWZ.pdf6 841,91 kB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx21,91 kB
Załącznik nr 2 - wzór oswiadczenia.doc31,00 kB
Załącznik nr 3 - wzór oswiadczenia.doc30,50 kB
Załącznik nr 4 - wzór oswiadczenia o przynależnosci do grupy kapitalowej.doc37,50 kB
Załącznik nr 5 - wykaz robót.docx16,62 kB
Załącznik nr 6 - wykaz osób.docx17,00 kB
Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx45,58 kB
Przedmiar robót cz. 1.pdf2 204,78 kB
Przedmiar robót cz. 2.pdf819,99 kB
Projekt budowlany.pdf6 085,71 kB
STWIORB.pdf4 580,28 kB
Projekt budowlany - rysunki.PDF8 183,13 kB
Wyjaśnienia dla Wykonawców.pdf334,77 kB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf259,26 kB
Załącznik nr 2 - wzór oswiadczenia.pdf132,47 kB
Załącznik nr 3 - wzór oswiadczenia.pdf132,00 kB
Załącznik nr 4 - wzór oswiadczenia o przynależnosci do grupy kapitalowej.pdf148,47 kB
Załącznik nr 5 - wykaz robót.pdf200,67 kB
Załącznik nr 6 - wykaz osób.pdf202,49 kB
Załącznik nr 7 - wzór umowy.pdf547,02 kB
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf494,18 kB
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla częsci nr.pdf514,70 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-07-21, godz. 15:10)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-07-21, godz. 15:10)
Odwiedzin: 2308

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5592176