Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

   Słupsk dnia 7-07-2016

                                                                             Do Wykonawców
                                                                             biorących udział w postępowaniu

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa postępowania: Nr 9/DPZ/U/2016
USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. , BUDYNKÓW MIASTA SŁUPSKA I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH W SŁUPSKU


WYJAŚNIENIA DLA OFERENTÓW
W związku ze zgłoszonymi do Zamawiającego wnioskami o wyjaśnienie zapisów treści SIWZ Zamawiający przekazuje odpowiedzi wyjaśniające do tych zapisów.

Pytanie:
1/ w związku z 36-miesięcznym terminem realizacji zamówienia prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

 

Klauzula wypowiedzenia  umowy przez Strony
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub  8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 50 %
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania do składki należnej,  odpowiednio:
• na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia  -  za okres  8 pierwszych miesięcy  tego  okresu  ubezpieczenia
• na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia  - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu  ubezpieczenia i  8 pierwszych miesięcy  drugiego okresu ubezpieczenia.
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :
• przez pierwszy okres ubezpieczenia  -   pierwsze 12 miesięcy  trwania umowy;
• przez drugi okres ubezpieczenia  -  12 miesięcy następujące po pierwszym okresie  ubezpieczenia.
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający ponadto informuje, iż zgodnie z SIWZ termin realizacji zamówienia to 24 miesiące.

UBEZPIECZENIE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ODNOŚNIE DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA: 

1/ prosimy o potwierdzenie że suma gwarancyjne w wysokości 50.000.000,00 zł na wszystkie zdarzenia i 1.000.000,00 zł na jedno zdarzenie dotyczy wszystkich wspólnot mieszkaniowych 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza.

Prosimy o dodatkowe informacje do oceny ryzyka: 

1) Prosimy o informację czy w budynkach z elementami konstrukcji drewnianej (elementy palne) zaimpregnowane są ognioochronną powłoką oraz czy w budynkach instalacja elektryczna położona jest w unielapnionej izolacji (np. rurki, peszle) oraz czy odizolowana są elementy elektryczne od konstrukcji palnej.
Odpowiedź:  Zgodnie z załącznikiem nr 7, 8, 9 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż nie posiada bardziej szczegółowych informacji w zakresie stanu technicznego budynków  niż zawarte  w w/w załączniku. 

2) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
       Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza 

3) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,  związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej  (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
 Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza 

4) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza. 

5) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.
Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza z wyłączeniem punktów których nie dotyczą zamawiającego tj.  pkt f, h. 

1. Ubezpieczenie OC Zarządcy nieruchomości PGM Sp. z o.o. proszę o: 

1.1. Możliwość przedstawienia oferty w wariancie dodatkowym z  min sg zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013r. tj. 50 000,00 EURO na jeden i wszystkie zdarzenia
  Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

1.2. Informację na temat uzyskanych przychodów 2015 i planowanych na 2016 z działalności zarządcy nieruchomości
   Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przychód za rok 2015 wyniósł  –
   8 145 244,44 zł,   przychód na rok 2016 planowany jest na podobnym poziomie.   

1.3. Informację na temat szkodowości z polisy OC obowiązkowego Ubezpieczenia   działalności zarządcy  nieruchomości za ostatnie 3 lata.
   Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ  Informacja do oceny ryzyka.   

1.4. Podanie informacji na temat ilości osób wykonujących czynności zarządcy nieruchomości.
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż czynności administratora budynków wykonują 33 osoby w tym 18 osób posiadających licencję zarządcy. 
2. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych PGM Sp. z o. o. proszę o: 

2.1. Informację na temat uzyskanych przychodów w 2015 i planowanych na 2016 z działalności prowadzenia ksiąg rachunkowych
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przychód za rok 2015 wyniósł  – 
8 145 244,44 zł,   przychód na rok 2016 planowany jest na podobnym poziomie.  
2.2. Informację na temat szkodowości z polisy OC obowiązkowego Ubezpieczenia prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Odpowiedź:  zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ  Informacja do oceny ryzyka
2.3. Podanie informacji na temat ilości osób wykonujących czynności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż 20 osób wykonuje czynności w zakresie  prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów sg jest na jedno zdarzenie – proszę o zmianę zapisów w SIWZ, gdzie jest na jedno i wszystkie wypadki.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmiany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia PGM Sp. Z o. o proszę o:

3.1.  Informację, jaka działalność ma być objęta ochroną
Odpowiedź: PKD 6832 Z
3.2. Informację na temat uzyskanych przychodów w 2015 i planowanych na 2016 z działalności, która ma być objęta ochroną
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż z działalności w zakresie zarządzania budynkami Miasta Słupsk przychód w roku 2015 wyniósł 23 717 760,36 przychód na 2016 planowany jest na podobnym poziomie. Zarządca z uwagi na czas trwania przetargu nie jest wstanie określić przychodu uzyskanego z zarządzania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych z uwagi na ich bardzo dużą ilość .
3.3. Informację na temat szkodowości z polisy OC z tytułu działalności, która ma być objęta ochroną
Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ  Informacja do oceny ryzyka.   

3.4. Potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje działalności zawodowych tj. oc obowiązkowego Ubezpieczenia zarządcy nieruchomości jak i obowiązkowego Ubezpieczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Odpowiedź: Zmawiający potwierdza. 

3.5. Podanie ilości zatrudnionych osób
Odpowiedź: Zatrudnienie w PGM Sp. z o.o. wynosi 107 osób 

4. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji PGM Sp. z o.o proszę o: 

4.1. Klauzula prac budowlanych wprowadzenie zapisu:
„Prace budowlano - montażowe objęte ochroną na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmują prac wykonywanych w ramach kontraktów, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4.2. Proszę o informację na temat zabezpieczeń ppoż i przeciwkradzieżowych w przedmiocie Ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Budynki w PGM Sp z o.o. spełniają wymogi zabezpieczeń p.poż  i są wyposażone w monitoring włamaniowy.
4.3. Klauzula uderzenia pojazdu własnego – wnioskujemy o wprowadzenie limitu 200 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4.4. Załącznik nr 9 wykaz mienia – proszę o informację na temat przeznaczenia budynków, które mają być objęte ochroną jak i podanie informacji na temat:
- konstrukcja przedmiotu Ubezpieczenia, rok budowy,
Odpowiedź: wszystkie posiadane dane zawarte są w/w załączniku. 

- jeżeli budynki SA wybudowane przed 1960r. proszę o informację na temat przeprowadzonych remontów i stanu technicznego budynków,
Odpowiedź: wszystkie posiadane dane zawarte są w/w załączniku.
    - proszę o informację, na temat ryzyka powodzi na terenie, gdzie znajduje się przedmiot Ubezpieczenia,
            Odpowiedź: Szczegółowe informację na temat ryzyka powodziowego można            
            uzyskać w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w
Słupsku lub Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku. 

4.5. informację na temat szkodowości z Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych jak i z Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji z ostatnich 3 lat polisowych.
Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ  Informacja do oceny ryzyka.   

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie delikt:
5.1. Proszę o potwierdzenie, że koszty pokrywane będą w ramach sumy Ubezpieczenia
Odpowiedź: pytanie niedoprecyzowane w związku z powyższym brak możliwości udzielenia odpowiedzi.  

5.2. Wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu na czyste straty finansowe w wysokości 5 000 000 ,00 PLN na wszystkie i 1 000 000,00 na jedno zdarzenie
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

5.3. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 ,00 PLN
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

5.4. Wnioskujemy o obniżenie sumy Ubezpieczenia z 50 000 000,00 na wszystkie zdarzenia, 1 000 000,00 na jedno zdarzenie
Na: 10 000 000,00 na wszystkie zdarzenia, 1 000 000,00 na jedno zdarzenie
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

6. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wspólnot Mieszkaniowych
6.1. Proszę o informację na temat stanu technicznego budynków wybudowanych sprzed 1960r. z uwzględnieniem remontów przeprowadzonych w ciągu ostatnich 15 lat,
Odpowiedź: wszystkie posiadane dane zawarte są w/w załączniku.
6.2. Czy występują budynki w złym stanie technicznym – jeżeli tak proszę o wskazanie i informację, czy przewidziane są w najbliższym okresie remonty.
Odpowiedź: wszystkie posiadane dane zawarte są w/w załączniku. Zamawiający nie posiada bardziej szczegółowych danych.
6.3.  Czy występują budynki nieużytkowane – jeżeli tam proszę o wskazanie i informację, czy odłączone są w nich media
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada na chwilę obecną takich budynków. 

6.4. W związku z klauzulą zabezpieczenia przeciwpożarowego proszę o informację, na temat zabezpieczeń ppoż,
Odpowiedź: wszystkie posiadane dane zawarte są w/w załączniku. Zamawiający nie posiada bardziej szczegółowych danych. 

6.5. proszę o informację, na temat ryzyka powodzi na terenie, gdzie znajduje się przedmiot Ubezpieczenia,
Odpowiedź: Szczegółowe informację na temat ryzyka powodziowego można uzyskać w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Słupsku lub Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku 

6.6. Klauzula prac budowlanych wprowadzenie zapisu:
„Prace budowlano - montażowe objęte ochroną na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmują prac wykonywanych w ramach kontraktów, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków Gminnych
7.1. Proszę o informację na temat stanu technicznego budynków wybudowanych sprzed 1960r. z uwzględnieniem remontów przeprowadzonych w ciągu ostatnich 15 lat,
Odpowiedź: wszystkie posiadane dane zawarte są w/w załączniku. Zamawiający nie posiada bardziej szczegółowych danych 

7.2. Czy występują budynki w złym stanie technicznym – jeżeli tak proszę o wskazanie i informację, czy przewidziane są w najbliższym okresie remonty.
Odpowiedź: wszystkie posiadane dane zawarte są w/w załączniku. Zamawiający nie posiada bardziej szczegółowych danych 

7.3. Czy występują budynki nieużytkowane – jeżeli tam proszę o wskazanie i informację, czy odłączone są w nich media
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada na chwilę obecną takich budynków. 

7.4. W związku z klauzulą zabezpieczenia przeciwpożarowego proszę o informację, na temat zabezpieczeń ppoż,
Odpowiedź: wszystkie posiadane dane zawarte są w/w załączniku. Zamawiający nie posiada bardziej szczegółowych danych 

7.5. proszę o informację, na temat ryzyka powodzi na terenie, gdzie znajduje się przedmiot Ubezpieczenia,
Odpowiedź: Szczegółowe informację na temat ryzyka powodziowego można uzyskać w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Słupsku lub Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku 

7.6. Klauzula prac budowlanych wprowadzenie zapisu:
„Prace budowlano - montażowe objęte ochroną na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmują prac wykonywanych w ramach kontraktów, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. Informacja o szkodowości – proszę o podział szkodowości na ryzyka jak i na PGM Sp. z o.o., WM, ubezpieczenie budynków Gminy z ostatnich 3 lat:
Dotyczy ubezpieczenie PGM Sp. z o.o.
    Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  zarządcy nieruchomości
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców  wykonujących  działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi. 

ubezpieczenie Wspólnot Mieszkaniowych
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
Odpowiedź:. Zamawiający informuje, iż szkodowość Wspólnot Mieszkaniowych to szkodowość zgodna z złącznikiem nr 10 Informacja do oceny ryzyka pomniejszona o szkodowość zamieszczoną w załączniku nr 1 i 2 do niniejszych odpowiedzi 

 ubezpieczenie budynków Gminy
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych odpowiedzi. 

9. Czy wykazie budynków PGM Sp, z  o.o., wspólnot mieszkaniowych oraz dla mienia Ubezpieczenia budynków Gminnych znajdują się obiekty, które są pod dozorem konserwatora lub znajdują się w rejestrze zabytków. Jeżeli tak proszę o wykaz oraz prosimy o wprowadzenie zapisu w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla Ubezpieczenia mienia PGM Sp. z o.o., Wspólnot Mieszkaniowych oraz dla mienia Ubezpieczenia budynków Gminnych: 

„W przypadku wystąpienia szkody w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się pod dozorem konserwatora zabytków  odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR (Katalog Nakładów Rzeczowych) oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD dla obiektów objętych ochroną na mocy niniejszej klauzuli
Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

10. Wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert na ubezpieczenie z 11.07.2016 na 18.07.2016
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 19 lipca 2016 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1. W ramach Ubezpieczenia czystych strat finansowych prosimy o wprowadzenie klauzuli dla Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności dla PGM Sp. z o.o., wspólnot mieszkaniowych oraz budynków gminnych o poniższej treści: 

KLAUZULA - OC ZA CZYSTE STRATY FINANSOWE
1. Zachowując postanowienia OWU, nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na Czyste straty finansowe.
2.  Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są Czyste straty finansowe
powstałe w związku z:
1) Produktem lub wadliwością wykonanej pracy lub usługi,
2) inwestowaniem, w tym obrotem papierami wartościowymi,
3) stosowaniem finansowych instrumentów pochodnych, w tym kontraktów terminowych, opcji, warrantów, obligacji zamiennych,
4) przetwarzaniem danych, racjonalizacją, automatyzacją,
5) prowadzeniem kas lub wynikłe z błędów płatniczych,
6) przekroczeniem terminów, niepodjęciem pracy, niedotrzymaniem harmonogramów
robót,
7) niedostarczeniem energii lub dostarczeniem energii o niewłaściwych
parametrach,
8) niedostarczeniem rzeczy lub dostarczeniem rzeczy niezgodnej z umową,
9) przekroczeniem kosztorysów lub nieprawidłowym sporządzeniem
kosztorysów,
10 popełnieniem czynów nieuczciwej konkurencji,
11) naruszeniem praw pracowniczych,
12) błędnym tłumaczeniem,
13) uchybieniami w projektowaniu i administracji systemami informatycznymi,
14) wydaniem lub zaniechaniem wydania decyzji administracyjnej lub aktu
prawa miejscowego,
15) lokalizacją wad lub usterek,
16) świadczeniem usług hostingowych, dzierżawy serwera, dostawy Internetu,
17) prowadzeniem handlu elektronicznego,
18) administracją danymi osobowymi,

19) udzielaniem kredytów, pożyczek,
20) wymianą walut,
21) opiniowaniem, kontrolą, doradztwem, planowaniem, wyceną, kalkulacją,
oceną jakiegokolwiek ryzyka,
22) obrotem nieruchomościami,
23) sprzeniewierzeniem.
3. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są Czyste straty finansowe
wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OC Ubezpieczenia budynków gminnych - prosimy o podanie ilości lokali mieszkalnych jak i użytkowych
Odpowiedź: PGM Sp. z o. o zarządza 1821 lokali mieszkalnych i 96 lokalami  użytkowymi usytuowanymi w budynkach stanowiących 100 % własność Miasta Słupska. 

3. Proszę o doprecyzowanie, jaka działalność ma być objęta ochroną w ramach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej budynków Gminnych.
Odpowiedź: PKD 6832 Z 

4. Uprzejmie proszę o doprecyzowanie zapisu dotyczącego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadaniem i administrowaniem mienia (deliktowe) dotyczącego Wspólnot Mieszkaniowych. Czy określoną sumę gwarancyjną na wszystkie zdarzenia w wysokości 50 000 000 zł należy traktowa jako łączny limit na wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe w rocznym okresie ubezpieczenia?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

5. Jaki rodzaj wartości przyjęto dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Lelewela 52 oraz Leśna 9.
Odpowiedź: Dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych Lelewela  52 i Leśna 9 przyjęto wartość odtworzeniową.


ZMIANY

ZMIANA NR 1:

Zmianie ulega termin składana ofert z dnia 11.07.2016 r. na 19.07.2016 r. 

BYŁO:
13. Opis sposobu  przygotowania oferty
10. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:
Przetarg – ubezpieczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
 Sp. z o.o. w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
Nie otwierać przed 11.07.2016 r. godz. 12.00 

14. Miejsce i termin składanie i otwarcie ofert
1. Oferty należy składać do dnia 11.07.2016 r., do godz. 12.00 na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 

2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 12.10 Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert.
PO ZMIANACH:
13. Opis sposobu  przygotowania oferty
10. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:
Przetarg – ubezpieczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
 Sp. z o.o. w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
Nie otwierać przed 19.07.2016 r. godz. 12.10
14. Miejsce i termin składanie i otwarcie ofert
1. Oferty należy składać do dnia 19.07.2016 r., do godz. 12.00 na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 

2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 12.10 Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert. 

ZMIANA NR 2: Zmianie ulega określenie sumy gwarancyjna z sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie wypadki  na sumę gwarancyjną określoną tylko na jedno zdarzenie
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów 

BYŁO:
UBEZPIECZENIE PGM SP. Z O.O. 


II. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOSCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Wg Rozporządzenia Ministra Finansów Dz. U. z dnia 6 listopad 2014 r.
Suma gwarancyjna: 10.000 euro 

Udział własny: Brak
Franszyza integralna: Brak
Franszyza redukcyjna: Brak 

Wszystkie limity sumy gwarancyjnej zostały określone na wszystkie i na jeden wypadek w każdym okresie polisowania 

PO ZMIANACH: 

UBEZPIECZENIE PGM SP. Z O.O. 
II. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOSCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

Wg Rozporządzenia Ministra Finansów Dz. U. z dnia 6 listopad 2014 r.
Suma gwarancyjna: 10.000 euro 

Udział własny: Brak
Franszyza integralna: Brak
Franszyza redukcyjna: Brak 

Wszystkie limity sumy gwarancyjnej zostały określone na jedno zdarzenie w każdym okresie polisowania. 


Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

 

   Słupsk dnia 12-07-2016

 

 

 

                                                                             Do Wykonawców
                                                                             biorących udział w postępowaniu

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa postępowania: Nr 9/DPZ/U/2016
USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. , BUDYNKÓW MIASTA SŁUPSKA I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH W SŁUPSKU


WYJAŚNIENIA DLA OFERENTÓW Nr 2

W związku ze zgłoszonymi do Zamawiającego wnioskami o wyjaśnienie zapisów treści SIWZ Zamawiający przekazuje odpowiedzi wyjaśniające do tych zapisów.

 

Pytanie nr 1
Wnioskuję o zmianę definicji powodzi na:
powódź - zdarzenie polegające na czasowym pokryciu się wodą terenu, spowodowane czynnikami:
a) klimatycznymi, np. intensywnymi opadami deszczu lub śniegu, nagłym ociepleniem,
b) innymi niezależnymi od klimatu, tj. zatorami lodowymi, osuwiskami spiętrzającymi wodę, uszkodzeniami obwałowania, uszkodzeniami zapory, ukształtowaniem terenu;
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2
Definicja „zalanie” – proszę o wykreślenie określenia „w tym”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 3
Odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadaniem i administrowaniem mienia (deliktowe) dotycząca Wspólnot Mieszkaniowych – proszę o określenie limitu sumy gwarancyjnej na wszystkie zdarzenia dla jednej Wspólnoty Mieszkaniowej i wprowadzenie zapisu, że każda Wspólnota Mieszkaniowa ma mieć odrębną polisę.
Odpowiedź: Suma gwarancyjna  na wszystkie zdarzenia została określona dla wszystkich wspólnot łącznie. Zamawiający nie wyraża zgody na jej modyfikację. Polisy (w tym ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) mają zostać wystawione dla każdej wspólnoty osobno zgodnie z pkt. 5 „Termin realizacji zamówienia” w SIWZ.


Pytanie nr 4
Ubezpieczenie budynków gminnych – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia proszę o doprecyzowanie, że ochroną ma być objęte posiadanie i zarządzanie nieruchomościami zgłoszonymi do ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 5
Wnioskuję o wprowadzenie w klauzuli automatycznego pokrycia limitu kwotowego 5 000 000 zł
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie nr 6
Wnioskuję w klauzuli prac budowlanych o wykreślenie określenia „w szczególności”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę.


Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Wyjaśnienia dla oferentów.pdf7 327,12 kB
Załącznik nr 1 Szkodowść PGM (1).PDF23,43 kB
Załącznik nr 2 Szkodowść Miasta Słupsk (1).PDF43,72 kB
SIWZ po zmianach z dnia 11.07.2016.docx48,44 kB
Załącznik nr 1 Szczegółowe warunki zamówienia po zmianie z dnia 11.07.2016.docx56,48 kB
wyjaśnienia dla oferentów 2.pdf515,83 kB
SIWZ po zmianach z dnia 12.07.2016.docx48,41 kB
Załącznik nr 1 Szczegółowe warunki zamówienia po zmianie z dnia 12.07.2016.docx58,46 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-07-11, godz. 07:55)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-07-12, godz. 10:30)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626800