Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: /AWiL 1/2016 Słupsk, dn. 30.06.2016

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Długosza 13 e w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót remontu dachu wraz z przemurowaniem kominów, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót remontu dachu wraz z przemurowaniem kominów, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych

3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

4. Wymagany minimalny okres gwarancji : 24 miesiące

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 

Terminy

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 , sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – wykonanie kosztorysu inwestorskie i przedmiaru robót remontu dachu wraz z przemurowaniem kominów, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku przy ul. Długosza 13 e w Słupsku”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 22.07.2016 r. o godz. 11.00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Regina Kubik,

e-mail: regina.kubik@pgm.slupsk.pl, tel 59 84 87 583, w godzinach od 7.00 do 10.00,

 

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

 

Załączniki do pobrania:

 

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ogloszenie.pdf368,10 kB
Formularz ofertowy.odt13,44 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu.odt16,88 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2016-07-06, godz. 08:45)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2016-07-06, godz. 08:45)
Odwiedzin: 1783

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5592256