BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Zamawiający:            Nr sprawy 3/IZ-DPZ/2016
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych
ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
działający jako jednostka budżetowa Miasta Słupska


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dla postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na remont pomieszczeń w budynku szkoły oraz remont łazienki w budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych przy ul. Partyzantów 24 w Słupsku. 

Zamawiający: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych
Określenie przedmiotu zamówienia: roboty budowlane obejmujące remont pomieszczeń w budynku szkoły oraz remont łazienki w budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych przy ul. Partyzantów 24 w Słupsku. 
Zamówienie realizowane jest w 3 częściach:
- część nr 1: położenie wykładziny w salach lekcyjnych,
- część nr 2: remont pomieszczeń – usunięcie skutków zalania
- część nr 3: remont łazienki w budynku internatu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- Wzór umowy dla części nr 1, 2, 3 stanowiący Załącznik nr 5
- Przedmiary robót stanowiące Załącznik nr 6.1, 6.2. i 6.3
Termin wykonania zamówienia: do dnia 10 sierpnia 2016r.
Termin i miejsce składania ofert
Termin składania ofert: upływa w dniu 08.07.2016r., o godz. 12:00
Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: Konkurs ofert na remont pomieszczeń w budynku szkoły oraz remont łazienki w budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych przy ul. Partyzantów 24 w Słupsku” -  Nr sprawy: 3/IZ-DPZ/2016, nie otwierać przed dniem 08.07.2016 roku godz. 12:10.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.07.2016r. o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Dorota Prus tel. 59 84 87 523, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:  najniższa cena - waga 100%.
Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wzór umowy
6) Przedmiar robót

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-07-01, godz. 14:57)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-07-01, godz. 14:56)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf375,28 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf2 301,76 kB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx22,02 kB
Załącznik nr 2 - wzór oswiadczenia.doc31,00 kB
Załącznik nr 3 - wzór oswiadczenia.doc31,00 kB
Załącznik nr 4- wykaz osób.docx17,03 kB
Zalacznik nr 5 wzór umowy- ZSEiT.doc75,00 kB
Przedmiar robót część 1.pdf248,64 kB
Przedmiar robót - część 2.pdf535,42 kB
Przedmiar robót część 3.pdf103,06 kB
informacja o wyniku postępowania.pdf558,48 kB
Informacja o wyniku postępowania dla częsci nr 2 po zmianie z dnia 21.07.2016r..docx18,80 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1522943