Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 1-07-2016
Numer sprawy: 14/DPZ/U/7/2016

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT
„Wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego na rozbiórkę budynku mieszkalnego wraz  z zabudowaniami towarzyszącymi  przy ul. Długiej 32 w Słupsku.”

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego na rozbiórkę budynku mieszkalnego wraz  z zabudowaniami towarzyszącymi przy ul. Długiej 32 w Słupsku na działce nr 117 i 118/11 obr 13.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: wzór umowy
Termin wykonania zamówienia: w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
Termin i miejsce składania ofert
Termin składania ofert: upływa w dniu 15-07-2016 o godz. 10:00
Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta – „Wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego na rozbiórkę budynku mieszkalnego wraz  z zabudowaniami towarzyszącymi  przy ul. Długiej 32 w Słupsku” – nr sprawy 14/DPZ/U/07/2016
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15-07-2016 r. o godz. 12:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.
Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz osób
6) Wzór umowy

 

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-07-01, godz. 08:22)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-07-01, godz. 08:22)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf340,63 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 156,04 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc49,00 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia długa 32.doc31,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia Długa 32.doc26,50 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz osób Długa 32.odt10,33 kB
Zalacznik nr 5 Umowa wzór Długa 32.doc75,00 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf353,00 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1832662