Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dnia 24.06.2016r.


Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na dostawę i montaż urządzeń pomiaru zużycia energii cieplnej w lokalach komunalnych będących własnością Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku– nr sprawy 7/DPZ/U/2016.

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ


Zamawiający informuję, iż zmienia zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania w poniżej wskazanym zakresie:
SIWZ pkt. 5 p. pkt. 2
Jest:
„Podzielniki winny spełniać wymogi normy PN-EN 834 oraz być zgodne z  Dyrektywami 1999/5/EW i 89/336/EWG posiadać znak CE i atest PZA.”
Powinno być:
„Podzielniki winny spełniać wymogi normy PN-EN 834 oraz być zgodne z  Dyrektywami 1999/5/WE i 2004/108/WE posiadać znak CE i atest PZA „.
SIWZ pkt. 15
Jest:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Słupsku – przy ul. Tuwima 4,
w pok. nr 4 (sekretariat) w terminie do 28.06.2016 roku do godz. 12:00
2. Dla oceny zachowania powyższego terminu ma znaczenie data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2016 roku o godz.: 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.
6. Informacje podane w trakcie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcą na ich wniosek.


Powinna być:
1. „Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Słupsku – przy ul. Tuwima 4,
w pok. nr 4 (sekretariat) w terminie do 01.07.2016 roku do godz. 12:00
2. Dla oceny zachowania powyższego terminu ma znaczenie data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2016 roku o godz.: 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.
6. Informacje podane w trakcie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcą na ich wniosek.”


Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego dnia 24.06.2016 r.

 


Słupsku, dn. 24.06.2016r.


Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na dostawę i montaż urządzeń pomiaru zużycia energii cieplnej w lokalach komunalnych będących własnością Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku– nr sprawy 7/DPZ/U/2016.

 

WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW

W związku z zgłoszonymi do Zamawiającego wnioskiem o wyjaśnienia w zakresie treści SIWZ Zamawiający przekazuje wyjaśnienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie nr 1: W SIWZ pkt. 16 pp. 6f) jest zapis, że cena powinna uwzględniać wszelkie inne koszty mogące wystąpić w trakcie trwania umowy,
Co w przypadku gdy zaistnieje konieczności odczytu i rozliczenia podzielnika w trakcie sezonu grzewczego w sytuacji zmiany najemcy?
Co w przypadku konieczności wymiany podzielnika w sytuacji uszkodzenia go przez najemcę?
Co w przypadku konieczności przełożenia podzielnika w sytuacji zmiany grzejników?
Czy dodatkowe koszty związane z usługami serwisowymi należy uwzględniać w cenie czy będzie potrzebny oddzielny cennik serwisowy uwzględniający powyższe sytuacje?

Odpowiedź:
Zamawiający określił, iż w cenie usługi powinien Wykonawca wliczyć usługi serwisowe, ale takie które nie można wycenić w oparciu o cenę jednostkową podaną dla jednego podzielnika. Wykonawca powinien do wyceny przyjąć założenie, że jeśli będzie wykonywał dodatkowe usługi, cena za usługę będzie odnosiła się do ceny jednostkowej jednego podzielnika, dotyczy to odczytów oraz rozliczeń. Natomiast jeśli nastąpią uszkodzenia urządzenia, zmiany grzejników i inne przypadki, gdzie zmiana podzielnika następuje na wniosek najemcy, Zamawiający nie będzie ponosił za to kosztów. Koszt będzie obciążał najemcę. W związku z czym tworzenie dodatkowego cennika nie jest konieczne. Wykonawca z najemcą będzie indywidualnie ustalał ceny i pobierał opłaty.


Pytanie nr 2: W specyfikacji w pkt. 5 ppkt.2 opis urządzenia jest mowa o zgodności z normą PN 834. Ta norma jest po nowelizacji z 2013 roku czyli obecnie obowiązująca normą jest PN834:2013. Rozumiemy, że dopuszczacie Państwo tylko te urządzenia, które posiadają stosowne dokumenty zgodnie z obecnie obowiązującą norma PN 834:2013?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści do postepowania urządzenia które odpowiadają standardom jakościowym zgodnie z obecnie obowiązującymi normami polskimi dotyczącymi podzielników kosztów ogrzewania zasilanych energią elektryczną.

Informuję, iż w treści SIWZ pkt. 5 p. pkt. 2 opis urządzenia wystąpił błąd pisarski w numerze dyrektywy. Zdanie pierwsze powinno brzmieć:
Podzielniki winny spełniać wymogi normy PN-EN 834 oraz być zgodne z  Dyrektywami 1999/5/WE i 2004/108/WE posiadać znak CE i atest PZA .

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego dnia 24.06.2016 r.

 

Słupsku, dn. 27.06.2016r.


Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na dostawę i montaż urządzeń pomiaru zużycia energii cieplnej w lokalach komunalnych będących własnością Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku– nr sprawy 7/DPZ/U/2016.


WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW 2


W związku z zgłoszonymi do Zamawiającego wnioskiem o wyjaśnienia w zakresie treści SIWZ Zamawiający przekazuje wyjaśnienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie nr 1: Proszę o informacje jakiej firmy są aktualnie zamontowane podzielniki wyparkowe do wymiany w przedmiocie zamówienia.

Odpowiedź:
Obecnie zamontowane podzielniki są następujących firm:
Lp Adres 
1 Piekiełko 23 ista Polska sp. z o.o.
2 Długosza 13F ista Polska sp. z o.o.
3 Wiatraczna 5C Energosystem  Sp. z o.o.
4 Wiatraczna 5D Energosystem  Sp. z o.o.
5 Sołdka 7 Energosystem  Sp. z o.o.
6 Sołdka 9 Energosystem  Sp. z o.o.
7 Sołdka 11 Energosystem  Sp. z o.o.
8 Grzybowa 2 Energosystem  Sp. z o.o.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego dnia 27.06.2016 r.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-06-24, godz. 11:03)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-06-27, godz. 13:37)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626805