Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.pgm.slupsk.pl


________________________________________
Słupsk: Remont budynku przy ul. Partyzantów 26 Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych - renowacja zabytkowej elewacji, wymiana stolarki okiennej, wykonanie instalacji hydrantowej
Numer ogłoszenia: 64725 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

Słupsku, dn. 10.06.2016r.


Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na Remont budynku przy ul. Partyzantów 26 Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych  i Technicznych – renowacja zabytkowej elewacji, wymiana stolarki okiennej, wykonanie instalacji hydrantowej – nr sprawy 2/IZ-DPZ/2016
WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW

W związku z zgłoszonymi do Zamawiającego wnioskiem o wyjaśnienia w zakresie treści SIWZ Zamawiający przekazuje wyjaśnienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie nr 1: W pkt. 9 rozdziału 7 SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Część 2 przedmiotu zamówienia polega na „renowacji i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku internatu”. W zakresie robót nie wchodzą prace projektowe. W związku z powyższym dysponowanie osobą o w/w uprawieniach do projektowania jest bezcelowe. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku dla części 2 przetargu poprzez dysponowanie osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi przy obiektach zabytkowych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej?

Odpowiedź:
Na poświadczenie spełnienia warunku dysponowania osobą zdolną do realizacji zamówienia Wykonawca winien złożyć oryginały bądź kserokopie, poświadczoną za zgodność                                 z oryginałem, aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz uprawnień do kierowania robotami budowlanymi dla części nr 1 i 2                             w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej , a dla części nr 3 w specjalności sanitarnej.

Pytanie nr 2: Prosimy o określenie drewna z jakiego mają być wykonane nowe okna.
Odpowiedź: Stolarka okienna winna być wykonana z drewna dobrej jakości typu sosna, świerk lub modrzew, bez sęków, klejone warstwowo, o wilgotności 12-13 %.


Pytanie nr 3: Prosimy o określenie koloru nowej stolarki oraz stolarki poddawanej renowacji.
Odpowiedź: Stolarka okienna winna być w kolorze ciemny dąb, w odcieniu dopasowanym do zamontowanej stolarki zamontowanej w pomieszczeniach na poddaszu.
Pytanie nr 4: Prosimy o konkretne określenie szyby w drzwiach.
Odpowiedź: Szyba w drzwiach powinna być zgodna z opisem technicznym zawartym na stronie 45 projektu budowlanego oraz rysunkiem A5. Powinna być to szyba „bezpieczna”, antywłamaniowa.
Pytanie nr 5: W dokumentacji przetargowej Zamawiający wymaga wymiany oszklenia okien poddawanych renowacji na szybę o współczynniku 1,0. Informujemy, iż zastosowanie w/w szyby zespolonej (gr 24 mm) w skrzydłach okien, gdzie wcześniej zastosowana była szyba gr 4 mm jest możliwe. Żeby spełnić wymagania Zamawiającego należałoby pogrubić skrzydła, co wiąże się z ich wymianą na nowe.
Odpowiedź: wskazane paramenty dotyczą tylko stolarki okiennej, która będzie wymieniana na nową. Stolarka okienna poddawana renowacji i uzupełnieniom powinna zostać wykonana zgodnie z opisem technicznym zawartym w projekcie budowlanym.
Pytanie nr 6: Czy w nowych oknach zastosować szybę o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m2K?
Odpowiedź: w nowych oknach należy zastosować wkład szybowy o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U [W/m²xk]= 1,1.
Pytanie nr 7: Czy okna ostatniej kondygnacji klatki schodowej ze skrzydłami dostosowanymi do automatycznego otwierania z wyzwalaniem zdalnym podlega wymianie?
Odpowiedź: Przedmiot zamówienia obejmuje wymiany i renowacji okien na elewacji frontowej. Skrzydła o których pisze Wykonawca znajdują się na elewacji tylnej, dlatego należy ich nie brać pod uwagę.
Pytanie nr 8: Prosimy o udostępnienie zestawienia wszystkich okien podlegających wymianie.
Odpowiedź: wymianie podlega stolarka okienna wskazana w rysunku A2 i zestawienie stolarki A3 w zakresie okien oznaczonych nr 2 i 3, w następujących ilościach 10 szt. okien o wymiarach 109x229, 11 szt. okien o wymiarach 80x229, 5 szt. okien o wymiarach 127x229, 6 szt. okien o wymiarach 97x71.
Pytanie nr 9: Parapetów wewnętrznych, których nie ma w przedmiarach oraz blacharki zewnętrznej parapetów, których też nie ma w przedmiarach.
Odpowiedź: Blacharka zewnętrzna będą wymagać doszczelnienia, parapety wewnętrzne podlegając wymianie przy oknach drewnianych poz. 4 w przedmiarze robót.
Pytanie nr 10: Czy zamawiający przewidział to, że po wymianie okien zmieni się znacznie wymiar parapetów zwłaszcza w środku?
Odpowiedź: Parapety wewnętrzne po wymianie stolarki okiennej będą wymagały wymiany w rozmiarze dostosowanym do wymianów otworów okiennych oraz nowej stolarki. Wykonawca winien uwzględnić w kosztach realizacji zamówienia możliwość zmiany rozmiarów parapetów.
Pytanie nr 11: Czy demontaż okien ma się odbyć z wysięgnika?
Odpowiedź: Większość prac w zakresie wymiany bądź renowacji stolarki okiennej i drzwiowej będzie wykonywana od wewnątrz budynku. Prace z wykorzystaniem wysięgnika przyjęto zapobiegawczo, gdyż mogą być wystąpić sytuacje, w którym Wykonawca nie będzie miał możliwości prawidłowej realizacji  zamówienia wykonując prace jedynie od wewnątrz budynku.    


Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego dnia 10.06.2016 r.

 

Słupsku, dn. 14.06.2016r.


Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na Remont budynku przy ul. Partyzantów 26 Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych    i Technicznych – renowacja zabytkowej elewacji, wymiana stolarki okiennej, wykonanie instalacji hydrantowej – nr sprawy 2/IZ-DPZ/2016.

 

WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW 2

W związku z zgłoszonymi do Zamawiającego wnioskiem o wyjaśnienia w zakresie treści SIWZ Zamawiający przekazuje wyjaśnienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie nr 1:
„Z uwagi na udzielenie odpowiedzi na pytanie, iż oszklenie okien poddawanych renowacji należy wykonać zgodnie z opisem technicznym prosimy jeszcze raz o wyjaśnienie następujących wymagań: pkt. 3.5 Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej 3.5.3. Zakres robót objętych ST- Zakres obejmuje renowacje w zakresie: wymianę oszklenia stolarki okiennej na szybę o współczynniku K= 1,0 i wykonanie szczelnego okitowania”.
Informujemy, iż zastosowanie w/w szyby zespolonej (gr 24 mm) w skrzydłach okien, gdzie wcześniej zastosowana była szyba gr 4 mm jest niemożliwe. Żeby spełnić wymagania  Zamawiającego należałoby pogrubić skrzydła, co wiąże się z ich wymianą na nowe. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego.
Odpowiedź:
Zakres renowacji stolarki okiennej osadzonej w parterze budynku w zakresie wg. rys. A2 i opisu techniczny str. 42 i 43. Pozostałe okna wskazane są do wymiany. Renowacja stolarki okiennej polegać na przede wszystkim na odtworzeniu snycerki, uzupełnienia uszczelnienia, regulacji, malowaniu zgodnie z kolorystyką opisaną w dokumentacji, ewentualną wymianę oszklenie na tożsamą w przypadku uszkodzenia istniejącego.

Pytanie nr 2:
Z uwag na fakt, iż do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy prosimy o udostępnienie przedmiaru w podstawą wyceny np. KNR.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę kosztorysu ofertowego w celu zaznajomienia się ze sposobem wyceny robót budowlanych. Z uwagi na fakt, iż przedmiar robót przekazany Oferentom ma na celu uszczegółowienie i uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej, dlatego Oferencie sporządzają kosztorys ofertowy wg własnych możliwości stosując dowolne ceny jednostkowe ora nakłady rzeczowe.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okien z klejonki sosnowej łączonej na długości na mikrowczepy w warstwach zewnętrznych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie okien z klejonki sosnowej, przy zachowaniu paramentów i wymagań określonych w specyfikacji technicznej.
Pytanie nr 4:
Z uwagi na udzielenie odpowiedzi na pytania informujemy, iż rys. A5 przedstawia okno nie drzwi zewnętrzne.
Odpowiedź:
Na arkuszu nr A5 rysunek H i I przedstawia naświetla nad wejściem głównym i okno nad wejściem bramowym. Wskazane naświetla są częścią drzwi zewnętrznych.
Pytanie nr 5:
W dokumentacji przetargowej nie zostały zamieszczone rys nr A2 oraz A3, na które powołuje się Zamawiający.
Odpowiedź:
Skan rysunku A2 i A3 załączone zostały do niniejszej odpowiedzi.
Pytanie nr 6: 
Ilość i wymiary okien z pytania nr 8 nie zgadzają się z przedmiarem robót.
Odpowiedź:
Wskazane wymiary stolarki okiennej w odpowiedzi na pytanie nr 8 są zgodne z zapisami projektu budowlanego. Natomiast wymiary podane w przedmiarze robót zawierają zapas uwzględniają  zwiększoną powierzchnie okien skrzynkowych. Z uwagi na specyfikę zamówienia Wykonawca przed rozpoczęciem prac będzie zobowiązany dokonać rzeczywistych obmiarów.
Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego dnia 14.06.2016 r.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Wyjasnienia dla Wykonawców.pdf921,63 kB
Wyjasnienia dla Wykonawców 2.pdf667,64 kB
projekt A5.pdf1 766,05 kB
projekt A2.pdf4 728,23 kB
projekt A3.pdf1 020,77 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-06-10, godz. 10:44)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-06-14, godz. 13:19)
Odwiedzin: 1905

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409312