Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.pgm.slupsk.pl


________________________________________
Słupsk: Remont budynku przy ul. Partyzantów 26 Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych - renowacja zabytkowej elewacji, wymiana stolarki okiennej, wykonanie instalacji hydrantowej
Numer ogłoszenia: 64725 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

Słupsku, dn. 10.06.2016r.


Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na Remont budynku przy ul. Partyzantów 26 Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych  i Technicznych – renowacja zabytkowej elewacji, wymiana stolarki okiennej, wykonanie instalacji hydrantowej – nr sprawy 2/IZ-DPZ/2016
WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW

W związku z zgłoszonymi do Zamawiającego wnioskiem o wyjaśnienia w zakresie treści SIWZ Zamawiający przekazuje wyjaśnienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie nr 1: W pkt. 9 rozdziału 7 SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Część 2 przedmiotu zamówienia polega na „renowacji i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku internatu”. W zakresie robót nie wchodzą prace projektowe. W związku z powyższym dysponowanie osobą o w/w uprawieniach do projektowania jest bezcelowe. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku dla części 2 przetargu poprzez dysponowanie osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi przy obiektach zabytkowych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej?

Odpowiedź:
Na poświadczenie spełnienia warunku dysponowania osobą zdolną do realizacji zamówienia Wykonawca winien złożyć oryginały bądź kserokopie, poświadczoną za zgodność                                 z oryginałem, aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz uprawnień do kierowania robotami budowlanymi dla części nr 1 i 2                             w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej , a dla części nr 3 w specjalności sanitarnej.

Pytanie nr 2: Prosimy o określenie drewna z jakiego mają być wykonane nowe okna.
Odpowiedź: Stolarka okienna winna być wykonana z drewna dobrej jakości typu sosna, świerk lub modrzew, bez sęków, klejone warstwowo, o wilgotności 12-13 %.


Pytanie nr 3: Prosimy o określenie koloru nowej stolarki oraz stolarki poddawanej renowacji.
Odpowiedź: Stolarka okienna winna być w kolorze ciemny dąb, w odcieniu dopasowanym do zamontowanej stolarki zamontowanej w pomieszczeniach na poddaszu.
Pytanie nr 4: Prosimy o konkretne określenie szyby w drzwiach.
Odpowiedź: Szyba w drzwiach powinna być zgodna z opisem technicznym zawartym na stronie 45 projektu budowlanego oraz rysunkiem A5. Powinna być to szyba „bezpieczna”, antywłamaniowa.
Pytanie nr 5: W dokumentacji przetargowej Zamawiający wymaga wymiany oszklenia okien poddawanych renowacji na szybę o współczynniku 1,0. Informujemy, iż zastosowanie w/w szyby zespolonej (gr 24 mm) w skrzydłach okien, gdzie wcześniej zastosowana była szyba gr 4 mm jest możliwe. Żeby spełnić wymagania Zamawiającego należałoby pogrubić skrzydła, co wiąże się z ich wymianą na nowe.
Odpowiedź: wskazane paramenty dotyczą tylko stolarki okiennej, która będzie wymieniana na nową. Stolarka okienna poddawana renowacji i uzupełnieniom powinna zostać wykonana zgodnie z opisem technicznym zawartym w projekcie budowlanym.
Pytanie nr 6: Czy w nowych oknach zastosować szybę o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m2K?
Odpowiedź: w nowych oknach należy zastosować wkład szybowy o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U [W/m²xk]= 1,1.
Pytanie nr 7: Czy okna ostatniej kondygnacji klatki schodowej ze skrzydłami dostosowanymi do automatycznego otwierania z wyzwalaniem zdalnym podlega wymianie?
Odpowiedź: Przedmiot zamówienia obejmuje wymiany i renowacji okien na elewacji frontowej. Skrzydła o których pisze Wykonawca znajdują się na elewacji tylnej, dlatego należy ich nie brać pod uwagę.
Pytanie nr 8: Prosimy o udostępnienie zestawienia wszystkich okien podlegających wymianie.
Odpowiedź: wymianie podlega stolarka okienna wskazana w rysunku A2 i zestawienie stolarki A3 w zakresie okien oznaczonych nr 2 i 3, w następujących ilościach 10 szt. okien o wymiarach 109x229, 11 szt. okien o wymiarach 80x229, 5 szt. okien o wymiarach 127x229, 6 szt. okien o wymiarach 97x71.
Pytanie nr 9: Parapetów wewnętrznych, których nie ma w przedmiarach oraz blacharki zewnętrznej parapetów, których też nie ma w przedmiarach.
Odpowiedź: Blacharka zewnętrzna będą wymagać doszczelnienia, parapety wewnętrzne podlegając wymianie przy oknach drewnianych poz. 4 w przedmiarze robót.
Pytanie nr 10: Czy zamawiający przewidział to, że po wymianie okien zmieni się znacznie wymiar parapetów zwłaszcza w środku?
Odpowiedź: Parapety wewnętrzne po wymianie stolarki okiennej będą wymagały wymiany w rozmiarze dostosowanym do wymianów otworów okiennych oraz nowej stolarki. Wykonawca winien uwzględnić w kosztach realizacji zamówienia możliwość zmiany rozmiarów parapetów.
Pytanie nr 11: Czy demontaż okien ma się odbyć z wysięgnika?
Odpowiedź: Większość prac w zakresie wymiany bądź renowacji stolarki okiennej i drzwiowej będzie wykonywana od wewnątrz budynku. Prace z wykorzystaniem wysięgnika przyjęto zapobiegawczo, gdyż mogą być wystąpić sytuacje, w którym Wykonawca nie będzie miał możliwości prawidłowej realizacji  zamówienia wykonując prace jedynie od wewnątrz budynku.    


Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego dnia 10.06.2016 r.

 

Słupsku, dn. 14.06.2016r.


Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na Remont budynku przy ul. Partyzantów 26 Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych    i Technicznych – renowacja zabytkowej elewacji, wymiana stolarki okiennej, wykonanie instalacji hydrantowej – nr sprawy 2/IZ-DPZ/2016.

 

WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW 2

W związku z zgłoszonymi do Zamawiającego wnioskiem o wyjaśnienia w zakresie treści SIWZ Zamawiający przekazuje wyjaśnienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie nr 1:
„Z uwagi na udzielenie odpowiedzi na pytanie, iż oszklenie okien poddawanych renowacji należy wykonać zgodnie z opisem technicznym prosimy jeszcze raz o wyjaśnienie następujących wymagań: pkt. 3.5 Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej 3.5.3. Zakres robót objętych ST- Zakres obejmuje renowacje w zakresie: wymianę oszklenia stolarki okiennej na szybę o współczynniku K= 1,0 i wykonanie szczelnego okitowania”.
Informujemy, iż zastosowanie w/w szyby zespolonej (gr 24 mm) w skrzydłach okien, gdzie wcześniej zastosowana była szyba gr 4 mm jest niemożliwe. Żeby spełnić wymagania  Zamawiającego należałoby pogrubić skrzydła, co wiąże się z ich wymianą na nowe. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego.
Odpowiedź:
Zakres renowacji stolarki okiennej osadzonej w parterze budynku w zakresie wg. rys. A2 i opisu techniczny str. 42 i 43. Pozostałe okna wskazane są do wymiany. Renowacja stolarki okiennej polegać na przede wszystkim na odtworzeniu snycerki, uzupełnienia uszczelnienia, regulacji, malowaniu zgodnie z kolorystyką opisaną w dokumentacji, ewentualną wymianę oszklenie na tożsamą w przypadku uszkodzenia istniejącego.

Pytanie nr 2:
Z uwag na fakt, iż do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy prosimy o udostępnienie przedmiaru w podstawą wyceny np. KNR.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę kosztorysu ofertowego w celu zaznajomienia się ze sposobem wyceny robót budowlanych. Z uwagi na fakt, iż przedmiar robót przekazany Oferentom ma na celu uszczegółowienie i uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej, dlatego Oferencie sporządzają kosztorys ofertowy wg własnych możliwości stosując dowolne ceny jednostkowe ora nakłady rzeczowe.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okien z klejonki sosnowej łączonej na długości na mikrowczepy w warstwach zewnętrznych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie okien z klejonki sosnowej, przy zachowaniu paramentów i wymagań określonych w specyfikacji technicznej.
Pytanie nr 4:
Z uwagi na udzielenie odpowiedzi na pytania informujemy, iż rys. A5 przedstawia okno nie drzwi zewnętrzne.
Odpowiedź:
Na arkuszu nr A5 rysunek H i I przedstawia naświetla nad wejściem głównym i okno nad wejściem bramowym. Wskazane naświetla są częścią drzwi zewnętrznych.
Pytanie nr 5:
W dokumentacji przetargowej nie zostały zamieszczone rys nr A2 oraz A3, na które powołuje się Zamawiający.
Odpowiedź:
Skan rysunku A2 i A3 załączone zostały do niniejszej odpowiedzi.
Pytanie nr 6: 
Ilość i wymiary okien z pytania nr 8 nie zgadzają się z przedmiarem robót.
Odpowiedź:
Wskazane wymiary stolarki okiennej w odpowiedzi na pytanie nr 8 są zgodne z zapisami projektu budowlanego. Natomiast wymiary podane w przedmiarze robót zawierają zapas uwzględniają  zwiększoną powierzchnie okien skrzynkowych. Z uwagi na specyfikę zamówienia Wykonawca przed rozpoczęciem prac będzie zobowiązany dokonać rzeczywistych obmiarów.
Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego dnia 14.06.2016 r.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-06-10, godz. 10:44)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-06-14, godz. 13:19)
Nazwa plikuRozmiar
Wyjasnienia dla Wykonawców.pdf921,63 kB
Wyjasnienia dla Wykonawców 2.pdf667,64 kB
projekt A5.pdf1 766,05 kB
projekt A2.pdf4 728,23 kB
projekt A3.pdf1 020,77 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1832608