Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AW1/77/2016 Słupsk, dnia 06.05.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku 
ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali Nr 1, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej H. Pobożnego 10 w Słupsku

 

zaprasza do złożenia oferty na :

 

1. Przedmiot zamówienia:

- wymiana okien szt. 2 na klatce schodowej od strony ulicy łącznie z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi,

- wymiana okien szt. 2 na klatce schodowej w oficynie ( w tym zamiana luksfera na okno ) łącznie z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi

okna rozwierno – uchylne, PCV

- wymiana drzwi wejściowych do budynku oficyny, drzwi metalowe przygotowane do instalacji domofonowej wraz z samozamykaczem ( z funkcją stop )

2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

3. Wymagany okres gwarancji: 36 miesiące

4. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali Nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat z dopiskiem na kopercie: „Oferta – wymiana okien i drzwi wejściowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej H. Pobożnego 10 w Słupsku.

5. Termin składania ofert upływa w dniu 20.05.2016 r. o godz. 15.00.

6. Otwarcia ofert dokona pełnomocnik w siedzibie Zamawiającego bez udziału oferentów. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

7. Kryterium oceny ofert: cena 100%.

8. Warunki płatności: 30 dni od otrzymania faktury.

9.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Kowalczyk-Bekier - administrator, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 w Słupsku ul. Prusa 6, pok. nr 17, tel. 59 84 87 611, e-mail: malgorzata.kowalczyk-bekier@pgm.slupsk.pl

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

11. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

12. Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
zapytanie H.Pobożnego 10.pdf341,24 kB
oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu.pdf138,37 kB
formularz ofertowy wspólnoty.doc30,50 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2016-05-06, godz. 19:52)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2016-05-06, godz. 19:51)
Odwiedzin: 1615

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5474681