Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn.29.04.2016 r.

Nr sprawy: AwiL1/72 /2016

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Solskiego 19

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia: remont posadzki w piwnicy wraz z białkowaniem piwnic w budynku wspólnoty mieszkaniowej ul. Solskiego 19 w Słupsku.

 1. Termin realizacji zamówienia: 29.07.2016 r.

 2. Miejsce i termin złożenia oferty:

  1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat z dopiskiem na kopercie: „ Remont posadzki w piwnicy wraz z białkowaniem piwnic w budynku wspólnoty mieszkaniowej ul. Solskiego 19 w Słupsku

  2. Termin składania ofert upływa w dniu 17.05.2016 r. o godz. 14:00

 3. Otwarcia ofert dokona zarząd wspólnoty w siedzibie Zamawiającego bez udziału oferentów. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  5. Kryterium oceny ofert: cena 100 %

  6. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury

  7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: administrator p. Aleksandra Betto, e-mail: aleksandra.betto@pgm.slupsk.pl, tel. 59 84 87 586, 725 757 809 w godzinach od 8:00 do 15:00, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku, pok. 7, oraz Pan Sławomir Berent- zarząd wspólnoty tel. 603 780 699.

  8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

  9. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

  10. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

   

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Zapytanie Solskiego 19 wykonanie remontu posadzki w piwnicy.pdf299,83 kB
oświadczenie wykonawcy.pdf62,97 kB
Formularz ofertowy wspólnoty.doc33,00 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2016-05-04, godz. 20:26)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2016-05-04, godz. 20:14)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4897664