Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 27.04.2016r.

 

KONKURS OFERT


„Wykonanie  i montażu wkładów kominowych w nieruchomościach przy ul. Mickiewicza 23/8 oraz Wojska Polskiego 31/2 w Słupsku” – nr sprawy 11/DPZ/RB/4/2016

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie  i montażu wkładów kominowych w nieruchomościach przy  ul. Mickiewicza 23/8 oraz Wojska Polskiego 31/2 w Słupsku.
     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
 przedmiar robót
 opinia kominiarska
 wzór umowy
2. Termin wykonania zamówienia: w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
3. Termin i miejsce składania ofert
Termin składania ofert: upływa w dniu 13.05.2016r., o godz. 12:00
Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta - Konkurs na roboty budowlane w zakresie wykonania i montażu wkładów kominowych w nieruchomościach przy ul. Mickiewicza 23/8 oraz Wojska Polskiego 31/2 w Słupsku”
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.05.2016r. o godz. 12:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 7.
4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
6. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:  najniższa cena - waga 100%.
7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
10. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wzór umowy
6) Przedmiar robót, opinia kominiarska

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf355,13 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 316,36 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx21,39 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia art 22.doc31,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.doc29,50 kB
Załącznik nr 4 Wzór umowy.docx25,33 kB
Opinie kominiarskie.pdf447,87 kB
Przedmiar robót.pdf689,84 kB
Informacja o wyniku postepowania.pdf339,62 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-04-27, godz. 13:53)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-04-27, godz. 13:53)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2614287