Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137300-2016:TEXT:PL:HTML
Polska-Słupsk: Usługi czyszczenia pieców i kominów
2016/S 077-137300

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupskuul. Tuwima 4Punkt kontaktowy: PGM Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4Osoba do kontaktów: Aleksandra Junak76-200 SłupskPOLSKATel.: +48 598425222E-mail: zamowienia.publiczne@pgm.slupsk.pl Faks: +48 598428048
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pgm.slupsk.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgm.slupsk.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.bip.pgm.slupsk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e).
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego zarządca nieruchomości
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
Inny: zarządzanie nieruchomościami
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku i Miasto SłupskTuwima 476-200 SłupskPOLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:Usługi kominiarskie w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Słupska, zarządzanych przezPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Słupsk.
Kod NUTS PL631
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług kominiarskich
w nieruchomościach (budynkach mieszkalnych i użytkowych) stanowiących własność wspólnot mieszkaniowychi Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku, z podziałem na 4 części, w zakresie:
1. Czyszczenie (oczyszczanie) przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wedługwymogów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych i norm przedmiotowych, wtym m. in. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawiewarunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznychi Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektówbudowlanych i terenów oraz innych aktów wykonawczych mających związek z przedmiotem niniejszej umowy.Przez czyszczenie przewodu kominowego rozumie się oczyszczenie przewodu na całej długości użytkowejwraz z głowicami i nasadami oraz wybranie zanieczyszczeń i sadzy z wyczystki ich wyniesienie wraz zutylizacją.
a. czyszczenie przewodów dymowych następuje:
— 4 razy wciągu roku, realizowane raz na kwartał;
b. czyszczenie przewodów spalinowych wraz z nasadami kominowymi następuje:
— 2 raz w ciągu roku, w terminie pierwsze do końca czerwca, a drugie do końca listopada.
c. czyszczenie przewodów wentylacyjnych następuje:
— 1 raz w roku, w terminie do końca czerwca.
2. Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych: dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w lokalach i częściach wspólnych budynków (według wymagań art. 62 ustawyPrawo budowlane), wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów i nakazów do usunięcia nieprawidłowości wlokalach. Do zakresu kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych wchodzi także wydawanieopinii dotyczących:
a. ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczo-kominowych;
b. szczelności przewodu kominowego ze wskazaniem miejsca nieszczelności;
c. przełączeń paleniskowych, spalinowych i wentylacyjnych do innych przewodów ze wskazaniem przewodu, doktórego winny być przełączone;
d. potwierdzenia prawidłowości podłączeń urządzeń do przewodów, dokonanych po wydanej przez inny zakładopinii bez względu na ilość podłączeń
e. inwentaryzacja przewodów i podłączeń urządzeń grzewczo-kominowych wraz z kratkami wentylacyjnymi.
3. W ramach umowy Zamawiający może zlecić dodatkowo, a Wykonawca winien wykonać usługi dodatkowe wnastępującym zakresie:
a. udrożnienie przewodu kominowego za pomocą bolca lub przebijaka bez wykucia otworów pomocniczych’
b. odgruzowanie i udrożnienie przewodów kominowych lub usuwanie gniazd ptaków z wykuciem otworówpomocniczych,
c. wykonanie prześwietleń przewodów kominowych specjalistyczną kamerą TV.
d. sporządzenie opinii kominiarskiej na potrzeby określenia sposobu i rodzaju ogrzewania jakie możnazastosować w lokalach.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.Niniejsze zamówienie składa się z 4 części.
1) CZĘŚĆ Nr 1 – wykonywanie usług kominiarskich w nieruchomościach stanowiących własność Wspólnotmieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku –AWiL nr 1
Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zestawienie ilości poszczególnych typów przewodów kominowych –określa załącznik Nr 9.1 do SIWZ.
2) CZĘŚĆ Nr 2 – wykonywanie usług kominiarskich w nieruchomościach stanowiących własność Wspólnotmieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku –AWiL nr 2
Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zestawienie ilości poszczególnych typów przewodów kominowych –określa załącznik Nr 9.2 do SIWZ.
3) CZĘŚĆ Nr 3 – wykonywanie usług kominiarskich w nieruchomościach stanowiących własność Miasta Słupskzarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku – AZG – R21
Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zestawienie ilości poszczególnych typów przewodów kominowych –określa załącznik Nr 9.3 do SIWZ.
4) CZĘŚĆ Nr 4 – wykonywanie usług kominiarskich w nieruchomościach stanowiących własność Miasta Słupskzarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku – AZG – R22
Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zestawienie ilości poszczególnych typów przewodów kominowych –określa załącznik Nr 9.4 do SIWZ.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji określa umowa stanowiąca załączniknr 8 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Niniejsze postępowanie składa się z 4części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na jedną lub więcej części.
3. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, maksymalnie do wartości 10 % zamówienia podstawowego.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, uktórych ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
9. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przezWykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówieniapodwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żądawskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierzapowierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasobywykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnianiawarunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonychw art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowaw art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany innypodwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakciepostępowania o udzielenie zamówienia.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90915000, 71356100, 71317000, 71315410
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
......

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu 2016-OJS077-137300-pl.pdf279,49 kB
SIWZ.pdf7 687,70 kB
Wykaz nieruchomości cz. 1.xls125,00 kB
Wykaz nieruchomosci cz. 2.xlsx37,24 kB
Wykaz nieruchomości cz. 3.xls56,00 kB
Wykaz nieruchomości cz. 4.xls57,00 kB
Załącznik nr 8 - wzór umowy.docx32,84 kB
Zalacznik nr 7 Wykaz osób.docx17,21 kB
Zalacznik nr 6 Wykaz sprzetu.docx16,16 kB
Załącznik nr 5 Wykaz usług.docx14,79 kB
Zalacznik nr 4 Wzor oswiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc37,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.doc30,00 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia art 22.doc31,50 kB
Załącznik nr 1 formularz ofertowy.docx29,96 kB
2016-OJS085-150856-pl Ogłoszenie o sprostowaniu.pdf69,84 kB
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf629,87 kB
Umowa 343_AWiL1_2016.pdf3 822,77 kB
umowa 347_AZG_2016.pdf5 280,48 kB
umowa 348_AZG_2016.pdf5 173,09 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-04-20, godz. 12:15)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-04-20, godz. 12:15)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626658