Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy AWiL1/R-4//2016 Słupsk, dn. 14.04.2016 r.

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Długosza 16 w Słupsku

   

zaprasza do złożenia oferty na :

 

   1. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont stropu pomiędzy kondygnacjami – parterem, a I piętrem

     

   2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Oferent jest zobowiązany do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót w/w oraz projektu w/w

   3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- kosztorys inwestorski – 2 egzemplarz w wersji papierowej

- przedmiar robót – 2 egzemplarz w wersji papierowej

- STWiORB - 2 egzemplarz w wersji papierowej

- projekt remontu stropu– 4 egzemplarze w wersji papierowej

- 1 egzemplarz całości dokumentacji w wersji elektronicznej.

 

 1. Termin realizacji zamówienia 30 dni od podpisania umowy

   

 2. Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące

 3. Miejsce i termin złożenia oferty

  4.1.Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego:

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w sekretariacie z dopiskiem na kopercie: „Oferta – wykonanie dokumentacji na remont stropu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Długosza 16 w Słupsku”

  4.2. Termin składania ofert upływa w dniu 27.04.2016 r .o godz. 11:00

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert - otwarcia ofert dokona komisja w siedzibie zamawiającego bez udziału oferentów. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

 5. Kryterium oceny ofert: cena 100%

 6. Warunki płatności - 30 dni od dnia złożenia faktury

 7. Osoby upoważniona do kontaktu z wykonawcami: administrator p. Regina Kubik e-mail: regina.kubik@pgm.slupsk.pl, tel. 598487583 w godz. od 8:00 do 15:00 w Administaracji Wspólnot i Lokali nr przy ul Prusa 6, pokój nr 16

 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 9. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

 10. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

   

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ogloszenie Długosza 16.pdf343,29 kB
zal. 1 Formularz ofertowy wspólnoty.doc31,00 kB
zal. 2 Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postepowaniu.pdf141,90 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2016-04-15, godz. 18:09)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2016-04-15, godz. 18:09)
Odwiedzin: 1764

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5556960