Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL1/31/2016

Słupsk, dn. 30.03.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE CENOWE

 

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej „Lipowa 1” w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty na :

1.1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie remontu pokrycia połaci dachowej wraz z przemurowaniem kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej „Lipowa 1” w Słupsku.

1.2. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.

2. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od podpisania umowy.

3. Wymagany okres gwarancji: 24 miesięcy.

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

Termin składania ofert upływa w dniu 22.04.2016 r. do godz. 15.00.

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat z dopiskiem na kopercie: „Wykonanie remontu pokrycia połaci dachowej wraz z przemurowaniem kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Lipowa 1 w Słupsku”.

5. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert dokona zarząd wspólnoty w siedzibie zamawiającego bez udziału oferentów. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

6. Kryterium oceny ofert: cena 100 %

7. Warunki płatności: 30 dni od złożenia faktury.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Administrator Małgorzata Kowalczyk-Bekier, e-mail: malgorzata.kowalczyk-bekier@pgm.slupsk.pl, tel. 598487611, w godzinach od 7:00 do 10:00 i od 13:00 do 15:00, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku, pok. 17.

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

10. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

11. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

3) Przedmiar robót

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
zapytanie Lipowa 1.pdf310,78 kB
przedmiar robót.pdf1 552,62 kB
oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postepowaniu.pdf138,37 kB
formularz ofertowy wspólnoty.doc46,50 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2016-04-07, godz. 11:33)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2016-04-07, godz. 10:54)
Odwiedzin: 1824

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5592234