Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 29.03.2016r.
Numer sprawy: 9/DPZ/RB/3/2016


OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

„Roboty budowlane w zakresie wyrównania nawierzchni dróg wewnętrznych i wykonanie parkingów na terenie działek 341/12, 341/1, 340/3, 339/1 w Słupsku”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
2. Określenie przedmiotu zamówienia: „Roboty budowlane w zakresie wyrównania nawierzchni dróg wewnętrznych i wykonanie parkingów na terenie działek 341/12, 341/1, 340/3, 339/1 w Słupsku”.
3. Termin wykonania zamówienia:  21 dni od dnia podpisania umowy.
4. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 13.04.2016r., o godz. 12:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta - Konkurs na roboty budowlane w zakresie wyrównania nawierzchni dróg wewnętrznych i wykonanie parkingów na terenie działek 341/12, 341/1, 340/3, 339/1 w Słupsku".
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.04.2016r. o godz. 12:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 7.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wzór umowy
6) Przedmiar robó

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf357,95 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf2 175,19 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx22,66 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc31,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.doc31,00 kB
Załacznik nr 4 Wzór umowy.docx30,54 kB
Załącznik nr 5 Przedmiar robót.pdf1 197,72 kB
Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.pdf210,63 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-03-29, godz. 09:02)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-03-29, godz. 09:01)
Odwiedzin: 1996

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409380