Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 
Słupsk: Usługi prawnicze w zakresie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego i inne związane z obsługą prawną PGM Sp. z o.o. w Słupsku, zasobu komunalnego Miasta Słupska i wspólnot mieszkaniowych

Numer ogłoszenia: 61374 - 2016; data zamieszczenia: 18.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 82 93, faks 59 842 80 48 , strona internetowa http://www.pgm.slupsk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego zarzadca nieruchomosci.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi prawnicze w zakresie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego i inne związane z obsługą prawną PGM Sp. z o.o. w Słupsku, zasobu komunalnego Miasta Słupska i wspólnot mieszkaniowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi prawnicze, które będą polegały na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sadami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego. Zamówienie obejmuje również inne usługi prawnicze, jednak wartościowy udział usług, które będą polegały na wykonywaniu zastępstwa procesowego w przedmiotowym zamówieniu jest największy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.11.00.00-8.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
• 1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
• 2. Uzasadnienie wyboru trybu
Art. 66 w związku z art 5 ust 1b i art 5 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach zarządzania komunalnym zasobem lokalowym prowadzona jest m.in procedura windykacyjna, której jednym z elementów jest prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi. Do zadań spółki należy również prowadzenie przed sądami powszechnymi spraw o zapłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, czy wypłatę innych odszkodowań. Spółka prowadzi także postępowania windykacyjne wobec zadłużonych właścicieli lokali na rzecz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych, których jednym z elementów jest występowanie przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi. Przedmiotem zamówienia są usługi prawnicze, które będą polegały na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sadami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego. Zamówienie obejmuje również inne usługi prawnicze, jednak wartościowy udział usług, które będą polegały na wykonywaniu zastępstwa procesowego w przedmiotowym zamówieniu jest największy. Stąd przedmiot zamówienia wypełnia przesłanki do zastosowania trybu z wolnej ręki zgodnie z art. 5 ust. 1 b Ustawy prawo zamówień publicznych w związku z art. 5 ust. 2.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
• Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Żukowski, ul. Solskiego 16/B4, 76-200 Słupsk, kraj/woj. pomorskie.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf236,62 kB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf299,19 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-03-18, godz. 08:28)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-03-18, godz. 08:26)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626570