Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 22,.02.2016
Nr Sprawy 7/DPZ/U/2/2016

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

 „Usługi utrzymania czystości i porządku na terenie i w nieruchomości przy  ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku.”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
2. Określenie przedmiotu zamówienia: usługi utrzymania czystości i porządku na terenie i w nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku.
3. Termin wykonania zamówienia: od  dnia 1.04.2016 do dnia 30.04.2017r.
4. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 03.03.2016r., o godz. 14:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta - Konkurs na usługi utrzymania czystości i porządku na terenie i w nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku "
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.03.2016r. o godz. 14:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 7.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:
 najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz usług
6) Wykaz narzędzi
7) Wzór umowy

 

Słupsk, dnia 26.02.2016r.

Do wykonawców
biorących udział w postępowaniu


INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu oferty o wartości szacunkowej mniejszej niż 30.000,00 Euro na usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku – nr sprawy 7/DPZ/U/2/2016.

Zamawiający informuje, iż zmienia treść ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie zapisów Instrukcji dla Oferentów w punkcie V.1.2) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków – posiadania wiedzy i doświadczenia.

Punkt V. 1.2) miał brzmienie:
Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej trzy  zamówienia polegające na wykonaniu usług utrzymania porządku i czystości w budynkach użyteczności publicznej trwających min. 12 miesięcy o powierzchni sprzątania nie mniejszej niż 5.000m².
Zamawiający wyjaśnia, iż na potrzeby niniejszego postępowania przez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć budynki o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
W myśl w/w Rozporządzenia budynkiem użyteczności publicznej jest budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Punkt V.1.2) otrzymuje brzmienie:
Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej trzy  zamówienia polegające na wykonaniu usług utrzymania porządku i czystości w budynkach użyteczności publicznej trwających min. 12 miesięcy o powierzchni sprzątania nie mniejszej niż 1.000m².
Zamawiający wyjaśnia, iż na potrzeby niniejszego postępowania przez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć budynki o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
W myśl w/w Rozporządzenia budynkiem użyteczności publicznej jest budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.


Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w dniu 26.02.2015r.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf348,07 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf3 174,24 kB
Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc57,50 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc31,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.doc32,00 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz usług.doc36,50 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz narzędzi.docx15,72 kB
Załącznik nr 6 - wzór umowy.doc86,00 kB
Informacja o zmianie treści Instrukcji dla Oferentów.pdf695,30 kB
Informacja o wyniku postepowania.pdf380,08 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-02-22, godz. 08:40)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-03-07, godz. 08:20)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604353