Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 15.02.2016r.
Numer sprawy: 6/DPZ/U/2/2016

KONKURS OFERT
„Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4.
Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia 1.04.2016 do dnia 31.03.2021.
3. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 29.02.2016r., o godz. 9:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta - Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy”.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
4) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.02.2016r.o godz. 9:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 7.
4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury.
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
6. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:
      najniższa cena - waga 100%.
7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały  w Instrukcji dla oferentów.
8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
10. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wzór umowy

 

Słupsk, dnia 29.02.2016r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Nr sprawy: 6/DPZ/U/2/2016

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie konkursu ofert, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000,00 euro, na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy.

 

Zamawiający informuje, iż z przyczyn organizacyjnych zmienia termin składania ofert  z dnia 29.02.2016r.  o godz. 9:00 , na dzień 02.03.2016r. godz. 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.03.2016r. o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego  przy ul. Tuwima 4 w pokoju nr 7.

Inne zapisy ogłoszenia i instrukcji dla oferentów pozostają bez zmian.

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf313,75 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf2 157,78 kB
Załącznik nr 1 -Formularz oferty.docx23,60 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oświadczenia.doc30,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzór oświadczenia.doc30,00 kB
Załącznik nr 4 - Wzór umowy.docx21,97 kB
Informacja o zmianie terminu składania ofert.pdf285,04 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf396,46 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-02-16, godz. 08:41)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-02-29, godz. 08:33)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2614185