Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 04.02.2016r.
Numer sprawy: 3/DPZ/U/2/2016

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

„Wykonanie usług powszechnej deratyzacji w nieruchomościach Miasta Słupsk i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku.”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk   i administrator wspólnot mieszkaniowych.
2. Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie usług powszechnej deratyzacji w nieruchomościach Miasta Słupsk i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.
3. Termin wykonania zamówienia:
 od  dnia 15.03.2016 do dnia 15.04.2016r.
 od  dnia 15.10.2016 do dnia 15.11.2016r.
4. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 17.02.2016r., o godz. 09:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta - Konkurs na wykonanie usług powszechnej deratyzacji w nieruchomościach Miasta Słupsk i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku."
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.02.2016r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 7.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:
 najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz usług
6) Wzór umowy
7) Wykaz nieruchomości

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI UMOWY

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści załącznika nr 5 do Instrukcji dla oferentów tj. wzoru, w zakresie określenia zakresu usług dodatkowych oraz form rozliczenia wynagrodzenia.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf390,32 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf2 508,85 kB
Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc57,00 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc31,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.doc32,50 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz usług.doc36,50 kB
Załącznik nr 5 - Wzór umowy.doc53,00 kB
Wykaz nieruchomości.pdf10 086,78 kB
Załącznik nr 5 - Wzór umowy po zmianach.doc53,50 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf558,69 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-02-04, godz. 09:51)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-03-03, godz. 07:35)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5242458