Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AwiL 1/235/2015 Słupsk, dn. 15.12.2015r.

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Rybacka 6 w Słupsku.

zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia:

wykonanie węzła cieplnego w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rybackiej 6 w Słupsku

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- przedmiar robót technologii wymiennikowni

- przedmiar robót instalacji elektrycznych

- projekt budowlany technologii wymiennikowni

- projekt budowlany instalacji elektrycznych

- STWiORB technologii wymieniikowni

- STWiORB instalacji elektrycznych

- ewentualne zajęcie pasa drogowego należy do obowiązków wykonawcy

 1. Termin realizacji zamówienia 60 dni od podpisania umowy
 2. Wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy
 3. Miejsce i termin złożenia oferty:
  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat z dopiskiem na kopercie: „Oferta – wykonanie węzła cieplnego w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Rybacka 6 w Słupsku”
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 15.01.2016 r. do godz. 11:30
 4. Termin i miejsce otwarcia ofert 15.01.2016 r. o godz. 11:45, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 w Słupsku przy ul. Prusa 6 pokój nr 17.
 5. Kryterium oceny ofert: cena 100%
 6. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.
 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: administrator p. Anna Moszczyńska, e-mail: anna.moszczynska@pgm.slupsk.pl, tel. 59 84 87 612, w godzinach od 8:00 do 10:00, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku, pok. 17.
 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.
 9. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.
 10. Załączniki:
 11. Formularz ofertowy
 12. Przedmiar robót technologii wymiennikowni
 13. Przedmiar robót instalacji elektrycznych
 14. Projekt budowlany technologii wymiennikowni
 15. Projekt budowlany instalacji elektrycznych
 16. STWiORB technologii wymieniikowni
 17. STWiORB instalacji elektrycznych
 18. warunki podłączenia
 19. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2016-01-03, godz. 17:24)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2016-01-03, godz. 17:15)
Nazwa plikuRozmiar
ogłoszenie.pdf477,24 kB
formularz ofertowy wspólnoty.doc46,00 kB
OPIS Rybacka 6 Wym. PB Elektr.pdf116,48 kB
OPIS Rybacka 6 Wymiennik. c. o. i c. w.pdf386,23 kB
oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu.pdf138,37 kB
przedmiar elektr Rybacka 6.pdf44,80 kB
Przedmiar technologia Rybacka 6.pdf50,48 kB
Rybacka 6 STWIORB Wymiennikowni.pdf105,22 kB
Rybacka 6 Wym. STWIOR elektryka.pdf197,92 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1954404